Skip to content
Home » Nuhyň alamaty bolsun!

Nuhyň alamaty bolsun!

  • by

Ilki başdan hronologiki tertipde dowam edýäris ( Adam / How ene we Kabyl / Habylden )
we Töwratdaky indiki möhüm pygamber Adam atadan takmynan 1600 ýyl soň ýaşap
geçen Nuhdyr . Emma Nuhuň (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) alamaty näme? Nämä üns
bermeli?

Bagyşlaýan we bagyşlaýanlar

Günbatarlylar bilen Allanyň hökümi hakda gürleşenimde, köplenç olaryň jogaby şuňa
meňzeýär: "Kyýamat hakda hakykatdanam gyzyklanamok, sebäbi Ol gaty rehimdar we
meni hakykatdanam höküm eder öýdemok." Nuh hakda (saw) bu hekaýa meni
şübhelenmäge we bu argumentler hakda çynlakaý pikirlenmäge mejbur etdi. Hawa,
Allah rehimlidir we üýtgemeýänligi sebäpli, Nuhuň döwründe salawat bolsun. Şol höküm
wagtynda bütin dünýä (Nuh we maşgalasyndan başga) weýran boldy . Nuh süresi 71 :

Günäleri üçin gark boldular we oda taşlandylar. Allanyň ýerine kömekçi
tapmadylar. (71:25 süresi)

Onda rehimdarlygy nirede? Gämä ugradyldy. “Al Araf ” süresi / 64-nji aýat 64-nji aýat
bize aýdýar:

Biz (Alla) ony we gämide bile bolanlary halas etdik

Allah, merhemeti bilen Nuh pygambere, sallallahu aleýhi wesellem bilen islendik kişä
elýeterli gämi üpjün edip ulanýar. Her kim bu gämä girip, rehim we howpsuzlyk alyp
bilerdi. Mesele hemmeleriň diýen ýaly bu habara ynamsyzlyk bilen jogap bermegidi.
Nuhy salam bolsun masgaraladylar, we geljek höküme ynanmadylar. Diňe gämä giren
bolsalar, Kyýamatdan gaçardylar.
Gurhany kerimdäki bir bölüm, Nuhuň ogullaryndan biriniň geljek höküme ynanandygyny
aýdýar. Daga çykmaga synanyşmagy, Allanyň höküminden gaça durmaga
synanyşýandygyny görkezýär (ýagny Allaha we Kyýamata ynanmalydy). Emma bu
ýerde-de bir mesele bardy. Ol imanyny kiçigöwünlilik bilen birleşdirmedi we Kyýamat
gününden gaça durmak üçin öz işini etmegi ýüregine düwdi. Emma kakasy oňa:

hiç zat gutulyp bilmez, bagyşlanlaryndan başga hiç zat bolmaz!

Bu ogul, kyýamat gününden gaçmak üçin däl-de, Allanyň bagyşlamagyna mätäçdi.
Onuň daga çykmak synanyşyklary biderek boldy. Şonuň üçin onuň netijesi Nuh
pygamberiň salam bolsun, üstünden gülýänler bilen deň boldy – tükeniksiz suwlarda
ölüm. Diňe gämä giren bolsa, kyýamat günündenem gaçardy. Mundan, diňe Allaha we
kyýamat gününe ynanmagyň munuň öňüni almak üçin ýeterlik däldigini görýäris.
Aslynda, Allanyň rahmetine boýun bolmagymyz, merhemet aljakdygymyzy
kepillendirýär. Gämi Nuhuň alamatydyr. Bu Allanyň jeza, merhemet we gutulyş hakda
aç-açan alamatydy. Gäminiň gurluşygyna hemmeler tomaşa edip bilse, ýakynlaşýan
Kyýamatyň we elýeterli Merhemetiň "aýdyň alamaty" boldy. Ýöne bu, merhemetiniň diňe
bellän şertlerinde mümkindigini görkezýär.

Onda näme üçin Nuh (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) Allanyň merhemetini tapdy?
Töwrat bu sözlemi birnäçe gezek gaýtalaýar:

Nuh Rebbiň aýdan zatlarynyň hemmesini etdi

Adatça düşünýänimi, halaýan zadymy ýa-da razy bolan zadymy etmäge
synanyşýandygymy gördüm. Nuhyň (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) Allanyň golaýlap
gelýän sil hakda duýduryşy we gury ýerde şeýle uly gämi gurmak buýrugy barada köp
soraglaryň bolmalydygyna ynanýaryn . Başga ugurlarda gowy adam bolany üçin, gämi
gurmaga üns bermegiň zerurlygynyň ýokdugyny çaklap biljekdigine ynanýaryn. Emma
buýruk berlen "hemme zady" etdi – diňe kakasynyň aýdanlary däl, diňe düşünýänleri däl,
özi üçin amatly zat däl, hatda özi üçinem manyly zat däldi. Bu biziň üçin ajaýyp görelde.

Halas bolmagyň gapysy

Töwrat, Nuhdan soň (Sallallahu Aleýhi We Sellemiň) gämä girendigini aýdýar

Soňra Reb muny ýapdy.

Gäminiň ýeke-täk gapysyny dolandyrýan we dolandyrýan Allahdy, Nuh däl! Kyýamat
gelip, suw gelende, gaýykdan sansyz kakylanlaryň hiç biri-de Nuhy gapyny açyp
bilmedi. Alla bu gapyny dolandyrdy. Ýöne şol bir wagtyň özünde, gäminiň içindäki
adamlar ynam bilen dynç alyp bilerler, sebäbi Alla gapyny dolandyrýardy, hiç bir ýel ýa-
da tolkun açyp bilmedi. Allanyň aladasynda we rehiminde gapynyň aňyrsynda aman
galdylar.
Allatagala üýtgemeýänligi sebäpli, bu gün bize-de degişlidir. Pygamberleriň hemmesi
başga bir Kyýamatyň ot bilen geljekdigini duýdurýarlar, ýöne Nuhuň (SallaLlahu Aleýhi
We Sellem) alamaty, hökümi bilen birlikde rehimdarlyk etjekdigini kepillendirýär.
Merhemetiň alynmagyny kepillendirýän bir gapy bilen Onuň "gämisini" gözlemeli ..

Pygamberleriň gurbanlygy

Töwrat bize şeýle diýýär:

Nuh Rebbe gurbanlyk sypasyny gurdy. Her arassa maldan we her arassa
guşdan alyp, gurbanlyk sypasynda ýakma gurbanlygy hökmünde hödürledi.
(Gelip çykyş 8:20)

Bu , Adam gurbanlygy bilen Adam / How ene we Habyl / Kabylyň mysalyna gabat
gelýär. Bu, haýwanyň ölümi we gan akmagy Nuh pygamberiň (SallaLlahu Aleýhi We
Sellem) nädip doga edendigini we Allah tarapyndan kabul edilendigini aňladýar. Töwrat
bu gurbanlykdan derrew Allanyň “Nuh we onuň ogullaryna ak pata berdi” (Gelip çykyş 9:
1) we “Nuh bilen şertnama baglaşdyk” (Gelip çykyş 9: 8), adamlary suw joşmasy bilen
jezalandyrmaz diýýär. Şeýlelik bilen, Nuhyň gurban bermegi, ölümi we haýwanyň
ganyny guratmagy Allaha ybadat etmegiň açary bolup görünýär. Bu nähili möhüm?
Geljekde Töwrat we Lot / Lut pygamberlerini öwrenmegi dowam etdirýäris .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *