Skip to content
Home » gol çekmek

gol çekmek

  • by

Lut ( Töwrat / Injil Lotynda) Ybraýymyň (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) ýegeni. Ol
ýaşaýan ýeri hökmünde günäli şäheri saýlady. Emma Allah öz durmuşyny ähli halklar
üçin pygamberlik alamatlarynyň hataryna öwürdi. Bu alamatlar näme? Bu soraga jogap
bermek üçin bu hekaýadaky ähli gahrymanlary üns bilen gözden geçirmeli. Bu
hekaýany Töwratda we Gurhanda okamak üçin şu ýere basyň .

Töwrat we Gurhana görä, onda üç topar adamy, şeýle hem Allanyň perişdelerini
(habarçylaryny) tapawutlandyryp bolar. Geliň, olar hakda pikir edeliň.

Sadumyň ýaşaýjylary.

Bular gaty korrumpirlenen adamlar. Lutuň myhmanlaryny kemsitmek üçin ýola düşdüler
(perişdeler; muňa garamazdan, sadumlar özlerini diňe adamlar hasaplaýardylar we
olara garşy toparlaýyn zorluk etmek isleýärdiler). Olaryň günäleri şeýle bir uludy welin,
Allatagala tutuş şäheri jogapkärçilige çekmek kararyna geldi. Taňrynyň hökümi, Adam
ata bir gezek yglan edilen höküme doly laýyk gelýär. Bir wagtlar Allah Adam atanyň
günäsiniň hakynyň ölümdigini duýdurdy . Başga jeza (ne urmak, ne-de türme) ýeterlik
däl. Allanyň Adam ata aýdan zady:

"… ýagşylygy we ýamany bilmek agajyndan ondan iýme, çünki iýen günüňde
ölüm bilen ölersiň." (Gelip çykyş 2:17)

Sadimliler meselesinde bolsa günäleri üçin ölmeli bolmalydyr. Hemme ýaşaýjylar tutuş
şäher asman tarapyndan ot bilen weýran bolmalydyr. Injil bu ýörelgäni has jikme-jik
düşündirýär:

"Çünki günäniň sogaby ölümdir" (Rimliler 6:23)

Lutyn giýewleri

Nuh hekaýasynda, HYPERLINK "https://rus.al-injil.site/2018/01/13/the-sign-of-noah/"
ýadymyzda bolsa, Hudaý Adamzadyň günä üçin jeza alamatyna doly laýyk gelýän bütin
dünýä betbagtçylykly suw joşmasy iberdi. Töwrat we Gurhan, şol döwürde bütin dünýä
erbet ýagdaýda ýatyr diýýär. Sadum meselesinde-de boldy – bu şäheriň ýaşaýjylary aşa
günäkärdi. Bu setirleri okanymda, Allanyň hökümleri maňa howp abanmaýar, sebäbi
beýle günäli däl. Allaha ynanýaryn, köp ýagşylyk edýärin we hiç haçan beýle zalymlyk
etmedim. Yöne men hakykatdanam howpsuzmy? Lutuň we giýewleriniň alamaty maňa
hakyky duýduryşdyr. Lutuň giýewleri myhmanlaryna garşy zorluk etmek isleýänleriň
arasynda däldi. Emma geljek hökümiň duýduryşyna çynlakaý garamadylar. Aslynda
Töwratda Lutyn sözlerini degişme hökmünde kabul edendikleri aýdylýar. Näme? Olaryň
ykbaly şäheriň galan ýerlerinden tapawutlymydy? We näme? Olara-da şol jeza geldi.
Netijeler nukdaýnazaryndan Lutyn giýewleriniň ykbaly we sadumitleriň ykbaly
birmeňzeş. Bu hemmämiziň Taňrynyň duýduryşlaryna çynlakaý garamagymyzyň
alamaty. Alamatlar diňe erbetler üçin berilmeýär.

Lutyn aýaly

Lutyn aýaly biziň üçin ýene bir ajaýyp alamat. Töwrat we Gurhana görä beýlekiler bilen
birlikde ölüpdir. Emma ol bir pygamberiň aýalydy. Mümkin boldugyça, aýratyn statusy
sadimlileriň biabraýçylyklaryna gatnaşmaýandygyna garamazdan ony heläkçilikden
halas etmedi. Perişdeler olara:

"Hiç biriňiz yzyňyza seretmesin" (Sura 11:81) Hud ýa-da

"Yzyňa seretme" (Barlyk Kitaby 19:17)

Töwrat şeýle diýýär:

Lutyn aýaly onuň arkasyna seredip, duz sütünine öwrüldi". (Gelip çykyş 19:26)

"Yzyna seret" sözleriniň takyk manysy düşündirilmeýär. Elbetde, ol Allanyň sähelçe
emrini hem bozup, jezasyz galyp biler öýdüpdi. Şeýlelik bilen, onuň ykbaly ownuk günä
bolsa-da, beýleki Sadumlaryň ykbaly bilen deň boldy. Meniň üçin bu hatda “ownuk”
günäleriňem Allanyň ünsden düşmejekdigini görkezýän möhüm mysaldyr. Lutyn aýaly
biziň üçin alamat we ýalňyş pikirlerden duýduryşdyr.

Lut, Allah we habarçy perişdeler

Adamyň alamaty baradaky makalada aýdylyşy ýaly, Allah höküm çykaranda derrew
rehimdarlyk edýär. Adam meselesinde Hudaý oňa deri eşikleri berdi. Nuh meselesinde ,
Allah ýer ýüzüne suw joşanda, rehim-şepagat berdi. Bu ýagdaýda Allatagala hatda
jezada-da rehim eder. Töwratda şeýle diýilýär :

“Lut (Lut) ikirjiňlenip durka, şol adamlar (adam şekilli perişdeler), Rebbiň
rehimdarlygy bilen elini, aýalyny we iki gyzyny alyp, daşary çykardylar we şäheriň
daşyna çykardylar. . " (Gelip çykyş 19:17)

Bu setirlerden näme öwrenýäris? Öňki alamatlarda bolşy ýaly, Hudaý hemmelere rehim
edýär, ýöne bu diňe bir ýol bilen – şäherden çykarmak arkaly gazanylýar. Mysal üçin:
Allatagala şäheriň ortasynda asmandan oda çydamly gaçybatalga ýerleşdirmekde rehim
etmedi. Rehimdarlygyň ýeke-täk ýoly bardy – şäheri perişdeler bilen terk etmek. Bu
rehim-şepagat Lut we onuň maşgalasyna Lut günäsiz bolany üçin berildi. Töwratda – da
, Gurhanda-da gyzlaryny zorlaýanlara bermäge taýýardygyny okaýarys – bu asylly iş
däl. Töwrat hatda Lut perişdelerden duýduryş alanda ikirjiňlenendigini aýdýar. Emma
muňa garamazdan, Allah henizem oňa rehimdarlyk edip, elinden tutup, şäherden
çykardy. Bu hem biziň üçin alamatdyr: Allatagala işimize garamazdan merhemet iberer.
Biziň etmeli zadymyz, Lut bir gezek alşy ýaly, onuň merhemetini kabul etmekdir. Lutyn
giýewleri ony ret etdiler we berekedi ret etdiler.

Töwrat Allanyň Lutyn daýysy üçin doga eden beýik pygamber Ybraýymyň (SallaLlahu
Aleýhi We Sellem) hatyrasyna rehim edendigini aýdýar (Gelip çykyş kitabyndan bir
bölüme serediň ) . Mundan başga-da, Töwrat Ybraýymyň alamatlary, ýagny Allanyň
beren wadasy hakda aýdýar: “Meniň sesime gulak asanyňyz üçin ýer ýüzündäki ähli
halklar bereket alarlar.” (Gelip çykyş 22:18) . Bu wada ünsümizi çekmeli, haýsy dilde
gürlesek, nirede ýaşaýarys, haýsy dine degişlidigimiz üçin hemmämiz "ýer ýüzüniň ähli
halklarynyň" bir bölegi. Ybraýymyň haýyşy boýunça, Allatagala mynasyp bolmasa-da,
rehimdarlyk iberen bolsa, onda Gudratygüýçli Ybraýymyň alamaty boýunça bize “ýer
ýüzüniň ähli halklaryna” näçeräk rehimdarlyk iberer? Geliň, bu pikiri Ybraýymyň
alamatlary bilen has jikme-jik tanyşmak bilen dowam etdireliň .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *