Skip to content
Home » Kyýamat güni: al-Masad, al-Hadid we Mesih

Kyýamat güni: al-Masad, al-Hadid we Mesih

  • by

Masad süresi (111-nji süre — “Palma süýümleri”) kyýamat güni “otly ot” barada duýduryş berýär:

Ebu Lahabyň ellerine nälet bolsun! Özi-de, oňa nälet bolsun! Baýlyk oňa kömek etmez, Gowy toplananlar tygşytlamaz! Ony otda ýakyň! Aýaly bolsa näletlener — Palma süýümleriniň egrilen aýlawyna kimiň boýnuna odun göteriji! (Al-Masad 111: 1-5)

111-nji süre, şol gün heläk bolup biljekdigimizi duýdurýar. Aýallar ýaly ýakynlarymyz-da kyýamat güni ýangyn otundan goranmaýarlar.

Her hili içki syrlarymyzy bilýän Allah bilen duşuşmaga nädip taýyn bolup bileris?

Hadid süresi (57-nji sure — “Demir”), utançly syrlarymyzyň garaňkylygyndan ýagtylyga çykarmak üçin bize alamatlar iberendigini aýdýar:

Seni garaňkylykdan ýagtylyga çykarmak üçin bendesine anyk alamatlar iberýän Ol. Hakykatdanam, Allah size rehimdar we rehimdardyr (al-Hadid 57: 9).

Ömrüni günäniň tümlüginde ýaşanlara kyýamat güni ýagtylyk gözlejekdikleri duýduryş berilýär:

Şol gün ikiýüzlüler we ikiýüzlüler imanlylara:”Garaň, biz sizden birneme karz alarys” diýerler. Olara “Yzyňa gaýdyp, ýagtylygy gözle” diýler. Olaryň arasynda derwezeler bilen haýat gurlar, içinde içerde rehimdarlyk, daşyndan bolsa azap bolar.

Olara gygyrarlar:”Biz seniň bilen dälmi?” Olar:“Hawa, ýöne özüňizi synap gördüňiz, Allanyň emri gelýänçä umyt bilen aldadyňyz. Aldawçy (iblis) sizi Allah hakda aldady (al-Hadid 57: 13-14).

Şeýle durmuş ýoluny alyp baranymyzda, bu gün ýagtylyga mynasyp däldikmi? Bize umyt barmy?

Pygamber Isa Mesih bu gün bize kömek etmek maksady bilen ýere geldi. Günäniň tümlüginde ýaşaýanlaryň Allanyň höküminde mahrum ediljek Özüniň Nurydygyny aýdyň görkezýär:

12 Isa ýene-de halka ýüzlenip:”Dünýäniň nury Mendirin. Meniň yzyma eýeren garaňkylykda gezmez, onda ýaşaýyş nury bolar” diýdi.

13 Fariseýler Oňa:”Sen Öz-Özüňe şaýatlyk edýärsiň, Seniň şaýatlygyň hakyky däl” diýdiler.

14 Isa olara:”Men Öz-Özüme şaýatlyk edýän hem bolsam, Meniň şaýatlygym hakdyr. Sebäbi Men nireden gelip, nirä barýanymy bilýärin; ýöne Meniň nireden gelenimi ýa nirä barýanymy siz bilmeýärsiňiz.   

15 Siz ynsan ölçegi bilen höküm çykarýarsyňyz, Men hiç kimiň üstünden höküm  çykarmaýaryn. 16 Men höküm çykaraýsam-da, hökümim hakdyr, çünki Men ýeke däl-de, Özümi iberen Ata bilendirin. 17 Töwratda iki adamyň şaýatlygy hak diýlip  ýazylgydyr. 18 Men Özüm hakda şaýatlyk edýärin, Meni iberen Ata-da Men hakda şaýatlyk edýär” diýip jogap berdi.

19 Onsoň Isadan:”Seniň Ataň nirede?” diýip soradylar. Isa olara:“Siz ne Meni tanaýarsyňyz, ne-de Meniň Atamy. Meni tanaýan bolsaňyz, Meniň Atamy-da tanardyňyz” diýdi. 20 Ol bu sözleri ybadathanada öwredýärkä sadaka gutusynyň ýanynda aýtdy, ýöne hiç kim Ony tutjak bolmady, sebäbi Onuň wagty entek dolmady.

21 Isa olara ýene:”Men gidýärin; siz Meni gözlärsiňiz we günäňiziň içinde ölersiňiz. Siz Meniň barýan ýerime baryp bilmersiňiz” diýdi.

22 Ýahudylaryň baştutanlary:”Ol Özüni öldürjekmikä? Ol şonuň üçin Meniň barýan ýerime baryp bilmeersiňiz diýýärmikä?” diýişdiler. 23 Isa olara:“Siz aşakdansyňyz, Men ýokardandyryn, siz bu dünýädensiňiz, Men bolsa, bu dünýäden däldirin.           

24 Munuň üçin Men size “günäňiziň içinde ölersiňiz” diýdim, çünki Meniň Biribardygymy iman etmeseňiz, günäňiziň içinde ölersiňiz” diýdi.

25 Ondan:”Sen kimsiň?” diýip soradylar. Isa olara:”Ozal-başdan size kim diýip aýdan bolsam, Şolduryn. 26 Sizi aýyplap aýtjak zatlarym köp. Meni Iberen hakdyr, Men Ondan eşidenlerimi dünýä äşgär edýarin” diýip jogap berdi. 27 Olar Isanyň Öz Atasy barada aýdýandygydüşünma düşünmediler.    

28 Soňra Isa olara:”Ynsan Ogluny haçda ýokary göteren mahalyňyz, Meniň Şoldugymy bilersiňiz. Şeýle hem Meniň Özümden hiç zat etmändigime, diňe Atamyň öwreden zatlaryny aýdandygyma düşünersiňiz.    

29 Meni iberen meniň bilendir, Ol Meni ýeke taşlap gitmedi. Sebäbi Men hemişe Oňa ýaraýan zatlary edýärin” diýdi. 30 Bulary aýdanda, ençeme adamlar Oňa iman iman etdiler (Ýohanna 8: 12-30).

Isa Mesih (SallaLlahu Aleýhi we Sellem) özüniň beýik güýjüni “dünýäniň nury” diýip yglan etdi we sözleri sorag edilende “Kanuna” ýüzlendi. Galyberse-de, Töwrat Musa gelmegini we güýjüni öňünden aýdypdy. Soňra Zeburyň pygamberleri, yglan edilen güýjüni tassyklap, geliş ýagdaýy bilen çaklamalary doldurdy. “Taňrynyň ogly” kim we Mesih “Ynsan Ogluny götereniňizde” näme diýjek boldy? “Durmuşyň çyrasy” diýmek nämäni aňladýar? Makalalaryň birinde göz öňünde tutýarys. Indi okamaga çagyrýarys, Kyýamat güni gaty giç bolar sebäbi.

Bu gün sizden ýa-da imansyzlardan hiç hili töleg kabul edilmez. Siziň ýaşaýan ýeriňiz, size laýyk gelýän ot bolar. Bu gelen ýer nähili erbet! (al-Hadid 57:15)

Pygamber Isa Mesih bu pursatdaky taglymatyny şeýle tamamlady:

31 Onsoň Isa Özüne iman eden ýahudylara:”Meniň sözümi berjaý etseňiz, hakykatdan hem, Meniň şägirtlerim bolarsyňyz; 32 Siz hakykaty bilersiňiz, hakykat-da sizi azat eder” diýdi.       

33 Olar Isadan “Biz Ybraýymyň neslidiris, hiç wagt hiç kime gul bolan däldiris. Onsoň nädip Sen bize azat bolarsyňyz diýip bilýärsiň?” diýdiler.    

34 Isa olara jogap berdi:”Men size dogrusyny aýdýaryn, günä edýän kişi günäniň gulydyr.

35Gul hiç haçan öýüň agzasy bolup bilmez, ýöne Ogul öýüň hemişelik agzasydyr. 36 Şonuň üçin hem Ogul sizi azat etse, siz, hakykatdan hem azat bolarsyňyz.

37 Siziň Ybraýymyň neslidigiňizi bilýärin, ýöne siz Meniň kastyma çykdyňyz, sebäbi siz Meniň sözüme öz kalbyňyzdan orun bereňzok. 38 Men size Atamyň ýanynda görenlerimi aýdýaryn, siz hem öz ataňyzdan görenleriňizi edýärsiňiz”.

39 Olar Oňa:”Biziň atamyz Ybraýymdyr” diýdiler. Isa olara:”Siz Ybraýymyň perzentleri bolýan bolsaňyz, Ybraýymyň işlerini edersiňiz.       

40 Emma siz Meni, ýagny Hudaýdan eşiden hakykaty aýdýan Ynsany öldürmekçi bolýarsyňyz. Ybraýym beýle iş etmändi.         

41 Siz Ybraýymyň däl-de, öz ataňyzyň işlerini edýärsiňiz” diýdi. Olar Oňa:”Biz zynadan doglan däl, biziň ýeke-täk bir Atamyz bar”.

42 Isa olara şeýle diýdi:”Eger Ataňyz Hudaý bolsa, onda Meni söýerdiňiz, sebäbi Men Hudaýdan geldim, Öz-Özümden gelmedim, Meni Ol iberdi.

43 Näme üçin Meniň aýdýanlaryma düşünmeýärsiňiz? Sebäbi siz Meniň aýdýanlarymy diňlemegi başarmaýarsyňyz.

44 Siziň ataňyz iblisdir, siz onuň islegini berjaý etmek isleýärsiňiz. Ol owaldan ganhordy, hiç wagt hakykatyň tarapdary bolmandy, sebäbi onda hakykat ýok. Ol ýalan sözlände, öz-özünden sözleýär, çünki ol ýalançy, ýalanyň atasydyr.          

45 Emma Men hakykaty aýdýandyryn. Şonuň üçinem siz Maňa iman etmeýärsiňiz. 46 Siziň haýsyňyz Maňa günä ýöňkäp bilersiňiz? Eger Men hakykaty aýdan bolsam, onda näme üçin siz Maňa etmeýärsiňiz? 47 Kim Hudaýa degişli bolsa, Hudaýyň sözlerini diňleýändir. Siz diňlemeýärsiňiz, sebäbi siz Hudaýa degişli dälsiňiz”.

48 Ýahudylar Oňa:“Saňa jyn uran samariýaly diýip, biz dogry aýdypdyrys!”

49 Isa olara jogap berip:”Meni jyn uranok! Men Atamy hormatlaýaryn, emma siz Meni hormatlaýarsyňyz. 50 Men Özüme şöhrat agtarmaýaryn, Men şöhratlandyrýan Biri bar. Kazylyk Edýän-de Oldur. 51 Men size dogrusyny aýdýaryn, Meniň sözüme uýýan adam asla ölüm garasyny görmez” diýdi.      

52 Ýahudylar Oňa:“Seni jyn urandygyny indi anyk bildik. Ybraýym-da, pygamberler-de öldi. Emma Sen:“Meniň sözüme uýýan adam hiç haçan ölmez” diýýarsiň. 53 Eýsem, Sen atamyz Ybraýymdan hem beýikmi? Ol-da, pygamberler-de öldi. Sen Özüňi kimdirin öüdýärsiň? diýdiler.         

54 Isa olara şeýle jogap berdi:“Men Özümi şöhratlandyrsam, onda bu şöhrat puç  bolar. Meni şöhratlandyrýan Öz Atamdyr; siz Oňa Hudaýymyz diýýärsiňiz.

55 Ýöne siz Ony tanamaýarsyňyz, Men Ony tanamaýaryn diýsem, onda Men hem siziň ýaly ýalançy bolaryn. Emma Men Ony tanaýaryn we Onuň sözüni ýerine ýetirýärin. 56 Ataňyz Ybraýym Meniň geljek günüme garaşyp, şatlanýardy. Ol şol güni görüp, juda begendi”.

57 Ýahudylar Ondan:”Heniz elli ýaşa-da barmadyk halyňa Sen Ybraýymy gördüňmi?” diýip soradylar.   

58 Isa olara: Size dogrusyny aýdýaryn, Ybraýym dogulmazdan öň “Menbardyryn” diýdi.      

59 Şonda Isany daşlamakçy boldular, emma Ol gizlenip, ybadathanadan çykyp gitdi (Ýohanna 8: 31-59).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *