Skip to content
Home » Gurhan Injili çalyşdymy? Gurhan bu barada näme diýýär?

Gurhan Injili çalyşdymy? Gurhan bu barada näme diýýär?

  • by

Öň görşümiz ýaly, Gurhan we Sünnet  Injiliň (Töwrat, Zebur we Injil, Al-Kitaby düzýän) bize üýtgewsiz we korrupsiýa bilen gelendigini aýdýar ( şu ýere we şu ýere serediň ). Şeýle-de bolsa, Gurhanyň Injili (al-Kitab) çalyşandygy ýa-da ýokdugy baradaky sorag açyklygyna galýar. Al-Kitab Gurhanyň gelmegi bilen ýatyryldymy? Gurhan bu barada näme diýýär?

Olary goramak (ýa-da olara şaýatlyk etmek; ýa-da olardan ýokary galmak) üçin öňki Ýazgylary tassyklamak üçin size Mukaddes ýazgy iberdik. Olary Hudaýyň iberen zatlaryna görä höküm ediň we özlerine gelen hakykatdan daşlaşyp, isleglerini kanagatlandyrmaň. Siziň her biriňiz üçin kanun we ýol kesgitledik. Reb islese, seni bir jemagat ederdi, ýöne saňa beren zatlary bilen synamak üçin seni böldi. Ýagşy işler bilen bäsleşiň. Siziň hemmäňiz Hudaýa gaýdyp barmalysyňyz we pikirleriňizde tapawutlanýan zatlaryňyzy size aýdar. (Maida süresi 5:48 )

Ondan öň Musanyň Mukaddes ýazgysy bardy, bu ýol görkeziji we rehimdarlykdy. Bu, öňki ýazgylary tassyklaýan arap dilindäki ýazgydyr (Sura 46:12 )

Gurhan muny iberen we ondan öňki zatlary tassyklaýan mübärek ýazgydyr (Sura Al-Anam 6:92).

Gurhandan size ylham beren zatlarymyz, biziň öňümizdäki beýleki habarçylara iberen ýazgylary tassyklaýan inkär edip bolmajak hakykat, sebäbi olaryň hemmesi birdir. (35:31 süresi)

Bu aýatlaryň hemmesi hiç kimiň Injiliň gadymy taglymatyny (al- Kitab) ýatyrmandygyny ýa-da ýatyrmandygyny tassyklaýar. Başga bir söz bilen aýdylanda, imanlylar gadymy ylhamy bir gapdala goýup, diňe täzesini öwrenmeli diýilmeýär. Has dogrusy, imanlylar täze we gadymy ylhamy öwrenmeli we bilmeli.

Ylhamlaryň arasynda tapawudyň ýokdugyny tassyklaýan aýatlarda-da aýdylýar. Ine, olaryň ikisi:

Resul we iman edenler Rebden özüne iberilen zatlara ynanýandyrlar. Olaryň hemmesi Rebe, perişdelerine, ýazgylaryna we pygamberlerine iman etdiler. “Biz pygamberlerini tapawutlandyrmaýarys” diýýärler. Olar: “Diňle we gulak as! Bagyşla, Rebbimiz, seniň ýanyňa geleris. (Sura 2: 285 – Sygyr)

Olara aýdyň: “Biz Allaha we Gurhanda bize iberilenlere, Ybraýym, Ysmaýyl, Yshak, Ýakup we onuň taýpalaryna iberilen zatlara, Musa we Işaýa berilmedik zatlara ynanýarys,ýoýulmak we galan pygamberlere Rebbinden berlen zatlar. Olaryň arasynda tapawut goýmaýarys, käbirlerine ynanýarys we beýlekilerini ret edýäris we Rebe boýun bolýarys. (Sura 2: 136 – Sygyr)

Birinji aýatda resullaryň arasynda hiç hili tapawudyň ýokdugy aýdylýar – bularyň hemmesi biziň ünsümize mynasyp. Ikinji aýat, pygamberlik ylhamlarynyň arasynda hiç hili tapawudyň ýokdugyny aýdýar – olary hemmeler kabul etmeli. Görşüňiz ýaly, bu ýerde gadymy ylhamyň täzesi bilen çalşyrylandygy ýa-da şu sebäpli, ret edilmelidigi barada ýekeje-de maglumat ýok.

Bu bolsa Isa al-Masihiň (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) edenlerine we aýdanlaryna doly laýyk gelýär. Töwrat bilen Zeburyň gadymy aýatlarynyň indi ýatyrylandygyny aýtmady. Munuň tersine, ýerliklidigini gaýta-gaýta tassyklady. Injilde Musa pygamberiň ýazan Töwrat hakda haýsy hormat bilen üns berýändigine üns beriň .

Kanuny bozmak üçin geldim (ýagny Töwrat) ýa-da pygamberler (ýagny Zebur): Men ýok etmek üçin däl-de, ýerine ýetirmek üçin geldim. Hakykatdanam size aýdýaryn, asman we ýer ýok bolýança, hemme zat ýerine ýetirilýänçä, bir nokat ýa-da bir bölek kanundan geçmez.

Şeýlelik bilen, kim bu iň az tabşyryklaryň birini bozup, adamlara şeýle öwretse, Jennet Patyşalygynda iň kiçisi diýler; emma kim eden we öwredýän bolsa, Gögüň Patyşalygynda beýik diýler. Çünki aýdýaryn, dogrulygyňyz kanunçylaryň we fariseýleriňkiden ýokary bolmasa, Gögüň Patyşalygyna girip bilmersiňiz.(Matta 5:17-20)

Töwratyň, soň bolsa Zeburyň taglymatlaryna düşünmegiň hökmanydygyny öňe sürýär.  Ine, okuwçylaryna aýdan zady:

Musadan başlap, ähli pygamberlerden başlap, olara ähli ýazgylarda ol hakda aýdylanlary düşündirdi. (Luka 24:27)

Olara şeýle diýdi: “Men siziň ýanyňyzda bolanymda, Musanyň kanunlarynda (ýagny Töwrat ), pygamberlerde we mezmurlarda (ýagny Zebur) ýazylan zatlaryň hemmesiniň ýerine ýetirilmelidigini aýtdym. (Luka 24:44)

Isa al-Masih gadymy ylhamy ýatyrmady. Munuň tersine, taglymatlary we görkezmeleri elmydama Töwrat we Zebura esaslanýar. Şonuň üçin biz onuň göreldesine eýermeli we  öwrenişimizi Töwratyň birinji sahypalaryndan başlamalydyrys . – Injile düşünmek üçin hem esaslarymyz bolar ýaly .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *