Skip to content
Home » Kyýamat güni: At-Tarik, Al-Adýat we Mesih

Kyýamat güni: At-Tarik, Al-Adýat we Mesih

  • by

At-Tarik süresi (86-njy süre — “Gijeki syýahatçy”) indiki kyýamat güni barada aşakdaky setirler bilen duýduryş berýär:

Hakykatdanam, Ony direldip bilýär. Şol gün syrlar synagdan geçiriler (ýa-da aýan ediler), şonda ne güýç, ne kömekçi bolar (Tarik süresi 86: 8-10).

Tarik süresi, Allanyň ähli gizlin we utandyryjy pikirlerimizi we amallarymyzy paş etjekdigini we bizi höküminden gorajak hiç kimiň ýokdugyny öňe sürýär. Edil şonuň ýaly, “Adýat” süresi (100-nji süre — “Bökmek”) bu güni şeýle suratlandyrýar:

6 Hakykatdanam, bir adam Rebbine minnetdar däldir, 7 we munuň özi şaýatdyr. 8 Hakykatdanam, gowy zatlary höwes bilen söýýär. 9 Mazardaky zatlaryň agdarylandygyny bilenokmy, 10 döşündäki zatlar aýan bolanda, 11 Şol gün Rebbi olardan habarly bolarmy? (Adýat süresi 100: 6-11)

Al-Adýat süresi, ýüregimiziň çuňlugynda gizlenen iň kiçijik utançly syrlaryň hem açyljakdygyny duýdurýar, sebäbi Allah her kimiň pikirini we hereketini kadadan bilýär.

Gelýän kyýamat güni hakda pikir edip bilmeris we bize hiç zat howp salmaz diýip umyt edip bileris, emma At-Tarik we Al-Adýat süreleri bu barada gaty anyk duýduryşlary öz içine alýar.

Bu güne taýyn bolmak gowy dälmi? Emma nähili?

Isa Mesih (SallaLlahu Aleýhi we Sellem) esasanam şu gün doly ýaraglanan duşuşmak isleýänler üçin geldi. Injilde aýtdylýar:

21 Atanyň ölüleri direldişi ýaly, Ogul-da islän adamyny direlder. 22 Ata hiç kimiň üstünden hňküm çykarýan däldir, Ol ähli kazylygy Ogla tabşyrandyr. 23 Şeýlelikde, Ata hormat goýýanlar Ogla-da hormat goýmalydyrlar. Ogla hormat goýmaýan adam Ony iberen Atada hormat goýýan däldir. 24 Hakykatdan hem, Meniň sözlerimi diňläp, Meni Iberene iman eden adam baky ýaşaýşa eýe bolýandyr, ol höküm edilmez. Ol ölümden ýaşaýşa geçendir. 25 Men size dogrusyny aýdýaryn, Hudaýyn Oglunyň  sesini ölüleriňde eşitjek wagty geler, bu wagt eýýäm geldi. Onuň sesini eşidenler ýaşar. 26 Çünki Atanyň ýaşaýyş berip bilşi ýaly, Ol Ogla-da ýaşaýyş bermek ygtyýaryny berdi. 27 Onuň Ynsan Oglydygy sebäpli, Oňa kazylyk etmek ygtyýaryny-da berdi (Ýohanna 5: 21-27).

Isa Mesih (SallaLlahu Aleýhi we Sellem) özüniň kyýamat güni bize kömek etmekde-de beýik güýjüni yglan edýär. Mesihiň güýji pygamberliklerde tassyklanýar Alty günde dünýäniň ýaradylyşy hakda Musa pygamberiň Töwraty. Soňra Zebur we soňra pygamberler ylahy meýilnamany açyp, gelmeginiň jikme-jikliklerini öňünden aýdýarlar. Ýöne pygamber “Meni iberenine iman edeniň ebedi ýaşaýşy bar, höküm çykarman, ölümden ýaşaýşa geçdi” diýende, nämäni aňladýardy? Biz serediň şu ýerde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *