Skip to content
Home » Kyýamat güni: Al-Humaza we Mesih

Kyýamat güni: Al-Humaza we Mesih

  • by

Al-Humaza süresi (104-nji süre — “Töhmetçi” süresi) kyýamat güni hakda aşakdaky görnüşde duýduryş berýär:

Baýlyk ony dowam etdirer öýdüp, baýlyk toplap, hasaplaýan her bir jenaýatçy we jenaýatçy üçin waý! Ýok! Elbetde, eziji oda taşlanar. Ezýän otuň nämedigini nädip bilip bilersiňiz? Bu ýakylýan Hudaýyn otydyr… (Humaza 104: 1-6)

Al-Humaza süresi, esasanam öz açgözlügimizi girew alan we başgalar hakda erbet gürlän bolsak, Allanyň gazabynyň odunyň bize garaşýandygyny aýdýar. Hiç haçan başgalara kömek etmekden ýüz öwürmedik, başgalaryň baýlygyna göriplik etmedik, töhmet atmadyk, pul jedellerine gatnaşmadyklarymyz, kyýamat güni Allatagalanyň olary halas etjekdigine we gazabynyň düýbüne çümmez diýip umyt edip bileris.

Ýene-de hemme kişä näme ykbal garaşýar?

Isa Mesih (Sallallahu Aleýhi we Sellem) Allanyň dogruçyl gazabyndan gorkýanlary halas etmek üçin takyk geldi. Injilde aýdylýar:

13 Hiç kim göge çykan däldir; oňa diňe gökdeen inen — Ynsan Ogly çykandyr. 14 Musanyň çölde ýylany ýokary göterişi ýaly, Ynsan Ogly-da ýokary göterilmelidir. 15 Şoňa görä Oňa iman eden her bir adam baky ýaşaýşa gowşar. 16 Hudaý dünýäni örän sňýendigi sebäpli Özüniň ýeke-täk Ogluny berdi. Ol muny Ogluna iman edenleriň hiç biri heläk bolman, baky ýaşaýşa gowuşmagy üçin etdi. 17 Hudaý Ogluny dünýäni höküm etmek üçin däl-de, eýsem Ol arkaly halas bolsun diýip iberdi. 18 Oňa iman eden höküm edilmez. Emma iman etmedik eýýäm höküm edilendir, sebäbi ol Hudaýyň ýeke-täk Ogluna iman etmedi. 19 Höküm, ine, şeýle subutnama esaslanýar: dünýä Nur geldi, emma adamlar garaňkylygy Nurdan has gowy gördüler, sebäbi olaryň işleri ýamanlykdy. 20 Ýamanlyk edýän adam Nury ýigreýändir, öz edýän pislikleriniň äşgär bolmagyndan gorkup, Nura ýakynlaşýan däldir. 21 Emma hak iş edýän adam Nura ýakynlaşýar. Şeýdip, onuň işleriniň Hudaýyň haky üçin edilýändigi äşgär bolýar (Ýohanna 3: 13-21).

Isa Mesih hususan-da özüniň “asmandan inendigini” aýdyp, uly güýje eýe bolandygyny öňe sürdi. Samariýaly bilen söhbetdeşlikde (jikme-jik şu ýerde), Pygamberimiz “Janly suw” diýip gürledi:

10 Isa oňa:“Sen Hudaýyn peşgeşini we özüňden suw diläniň kimdigini bilsediň, özüň Ondan suw dilärdiň, Ol-da saňa ýaşaýyş suwuny bererdi” diýdi. 11 Aýal Oňa:“Eý, Aga, Seniň suw çeker ýaly hiç zadyňam-a ýok, guýy bolsa çuň, ýaşaýyş suwuny nireden aljak? 12 Bu guýyny bize atamyz Ýakup berdi. Onuň özi-de, çagalary-da, mal-garalary-da bu guýudan suw içen. Eýsem sen şol atamyz Ýakupdan hem beýikmi?” diýdi. 13 Isa oňa:“Bu suwdan içen ýene suwsar. 14 Emma Meniň berjek suwumdan içen asla suwsamaz. Tersine Meniň berjek suwum onuň içinde baky ýaşaýyş çeşmesine öwrüler” diýdi (Ýohanna 4: 10-14).

Güýç Mesih Musanyň Töwraty ýaradylyşy baradaky weliliklerinde tassyklandy parahatçylyk başyna alty günler. Soňra Zebur we soňra pygamberler gelmeginiň jikme-jikliklerini çaklaň ylahy niýetini açmak. Ýöne pygamber oňa ynanýanlaryň ebedi ýaşaýşa eýe bolmagy üçin “jennete çykmaly” diýende nämäni aňladýardy? Bu düşündirdi şu ýerde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *