Skip to content
Home » Şahamçanyň alamaty: Gelýän Mesihiň ady dakylýar

Şahamçanyň alamaty: Gelýän Mesihiň ady dakylýar

  • by

Ýadyňyzda bolsa Reb pygamberiň agzy bilen beýik Patyşalygyň geljekdigini habar berdi Bu Patyşalyk adamlaryň patyşalygy ýaly bolmaz. Häzirki wagtda adamzat patyşalyklarynda bolup geçýän zatlara düşünmek üçin telewizora tomaşa etmek ýeterlikdir. Atyş, korrupsiýa, wagşylyk, adam öldürmek, garyplar baýlar tarapyndan ekspluatasiýa. Bularyň hemmesi musulman, hristiýan, ýewreý, buddist, hindi we ateist günbatar ýurtlarynda bolup geçýär. Haýsy patyşalykda bolsaňyz-da, ähli adamlarda şol bir mesele bar – Ýermeýa pygamberiň (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) aýdan sözünde söndürip bolmajak suwsuzlygy. Bu teşne bizi günä etmäge iterýär. Köp dürli üýtgeşikliklerdäki ýokardaky meseleleriň hemmesi (korrupsiýa, adam öldürmek, jynsy zorluk we ş.m.) günäniň netijesidir. Şeýlelik bilen, Hudaýyň Patyşalygyny bizden saklamagynyň esasy sebäbi biz özümüz. Patyşalygyny şu gün esaslandyran hem bolsa, hiç birimiz oňa girip bilmeris. Ýaşaýan islendik ýerimizi ýok edişimiz ýaly, günälerimiz bilen ony ýok ederis. Ýermeýa (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) şol bir wagtyň özünde Hudaýyň biziň bilen Täze äht baglaşjak güni hakda welilik etdi . Bu äht täze bolar, sebäbi Musanyň kanuny ýaly daş ýazgylara däl-de, ýüregimiziň ýazgylaryna ýazylar. Bu Patyşalyga girmek üçin ýüregiň derejesinde üýtgemeli.

Emma muny nädip etmeli? Hudaýyň maksady gymmatly merjen ýalydyr. Zeburda Patyşalygy gözleýänler, ýakyn wagtda geljekdigini görmek we bu zatlar bilen gyzyklanmaýanlar habarsyz galmak üçin bu meýilnamanyň barada käbir maslahatlar berilýär. Geliň, şu sözleri okalyň. Bu meýilnamanyň özeni Mesihiň gelmegi (ýagny, öňem aýdyşymyz ýaly , Mesih = Mesih hakda aýdýarys). Zeburyň bir bölegi bolan mezmurlarda (Hudaý tarapyndan ylhamlanan patyşa Dawud tarapyndan ýazylan ) Mesihiň Dawud patyşanyň öýünden geljekdigi aýdylýar (şu ýere serediň ).

Işaýa pygamber agaç, ölen kök… we şahalar barada

Işaýa pygamber (Sallallahu Aleýhi We Sellem) Hudaýyň meýilnamasynyň nädip berjaý ediljekdigini habar berdi. Zeburyň bir bölegi bolan Işaýa kitaby Dawudyň neberesiniň döwründe ( b.e. öň . 1000-600-nji ýyllar) düzülipdir. Taryhyň  şol döwründe (miladydan öňki 750-nji ýyl) Ysraýyl Patyşalygy ahlaksyzlyga gark bolupdy – ýürekleriniň teşneleri sebäpli olary gynaýardy .

Yeşaýa pygamberiň (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) Zeburyň beýleki pygamberlerine garanyňda ömrüniň ýyllary;
Dawud neberesi agaç görnüşinde

Yeşaýa (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) Ysraýyllara Hudaýa ýüzlenmek we Musanyň Kanunynyň ruhy bilen durmuşa dolanmak üçin ýüzlenme ýazmak üçin Rebden ylham aldy . Şeýle-de bolsa, Işaýa ysraýyllylaryň Rebe ýüz tutmajakdygyny, ýaman işlerinden ýüz öwürmejekdigini bilýärdi we şonuň üçin halkyň ýok ediljekdigini we şah neberesiniň kesiljekdigini çaklady. Hemme zat edil şu ýerde aýdylyşy ýaly bolup geçdi . Yeşaýa pygamberliginde şah neberesiniň kesiljek köp şahaly agaç görnüşinde şekillendirilipdir we diňe ölen kök galar. Bu takmynan miladydan öňki 600-nji ýyllarda bolup geçipdir. Iýerusalim wawilonlylar tarapyndan weýran edilipdi. Şondan bäri Dawut patyşanyň (Dawudyň) ýekeje nesli- de Ysraýyl tagtynda bolmady.

Şeýle-de bolsa, ýetip gelýän weýrançylyk baradaky welilikler bilen birlikde başga bir aýratyn habar bar:

Agaçdan öli kök galdy

Ýyşaýyň kötüginden bir pudak çykar, kökünden gögeren Şaha miwe berer. Rebbiň Ruhy: danalyk hem paýhas, maslahat hem güýç-gudrat, Rebbi bilmek hem Ondan gorkmak ruhy Onuň üstünde bolar. (Işaýa 11: 1-2)

Dawud neberesi (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) öli kökden ösýän şahadyr. Dawud şah neberesiniň düýbüni tutujy ýa-da esaslandyryjysy kakasy Eseý bolupdyr. Eseýiň kesilen kökleri baradaky welilik Dawudyň maşgalasynyň neberesiniň ýitip gitmegi baradaky welilikdir. Işaýa pygamber köküň (patyşalar neberesi) ölen ýaly görünse-de, düýbünden ölmändigini öňünden görüpdir. Bir şahanyň öli kökden ösjek güni geler. Şaha “ol” çalyşmasy bilen atlandyrylýar; Işaýa Dawudyň neslinden bolan erkek nesil hakda aýdýar. Bu nesil şeýle paýhas, güýç we bilim görkezer welin, Taňrynyň Ruhunyň özüne baglydygy hemmelere mälim bolar. Ýadyňyzda bolsa, Mesih hakda Dawudyň maşgalasyndan boljakdygy öňünden aýdylýar we bu gaty möhüm. Bu nähili: we Senagat, Mesih Dawudyň neslinden bolarmy ? Belki, şol bir adam hakda aýdýarys? Zebury okamagy dowam edeliň.

Ýermeýa pygamber… şaha hakda

Yeşaýadan 150 ýyl soň ýaşap geçen Ýermeýa (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) Dawud neberesiniň pese gaçandygyny öz gözleri bilen gördi. Ol aşakdakylary ýazdy:

Ine, Meniň Dawudyň neslinden bir dogruçyl Şaha çykarjak günlerim gelýär; muny Reb aydýandyr. Ol şa tagtyna çykyp, paýhasly höküm sürer, ýurtda adalat we dogruçyllyk bilen hereket eder. Onuň döwründe Ýahuda halas bolar, Ysraýyl howpsuz ýaşar. Ony: ‘Reb – biziň Hakperwerimizdir!’ diýip atlandyrarlar. (Ýermeýa 23: 5-6)

Ýermeýa pygamber, Zeburyň beýleki pygamberleri bilen deňeşdirilende

Ýermeýa (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) Işaýa pygamberiň (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) 150 ýyl ozal aýdan şahasy baradaky pygamberligi gönüden-göni dowam etdirýär. Senagat patyşa bolar. Mesih hakda eýýäm onuň hem patyşa boljakdygyny aýdypdyk. Şeýlelik bilen, Şahamça bilen Mesihiň arasyndaky meňzeşlik barha köpelýär.

Zakarýa pygamber… Şahamça adyny dakýar

Zakarýa pygamber (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) gadymy pygamberligi açmagyny dowam etdirýär. B.e.öň  520-nji ýyllarda ýaşapdyr, ýewreýler ilkinji Wawilon ýesirliginden Iýerusalime gaýdyp gelenlerinden soň. Şol döwürde Ysraýyl henizem parslaryň gol astyndady.

(Zaharýany ady Zakarýa bolan Ýahýanyň kakasy Ýohanna bilen garyşdyrmaň. Zaharýa pygamber Zakarýa pygamberden 500 ýyl öň yaşady. Mundan  başga-da, Zakarýa Zaharýa pygamberiň adyndan dakyldy. Häzirki wagtda köplere Muhammed pygamberiň (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) ady dakylýar.

Şol döwürde ýewreýler Harunyň (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) gurbanlaryny täzelemek üçin weýran edilen Iýerusalim ybadathanasyny (b.e.öň. 520-nji ýyl) gurýardylar. Zakarýa pygamberiň döwründe baş ruhanylyk  gullugyny ýerine ýetiren Harunyň nesli Isa diýilýär. Başga sözler bilen aýdylanda, Zakarýa Ysraýylda pygamberdi (takmynan 520-nji ýyl) we Isa baş ruhanydy. Ine, Rebbiň Zakarýanyň üsti bilen Baş ruhana Isa barada aýdanlary:

Indi gulak salyň, eý, baş ruhany. Ýeşuwa, sen we öň ýanyňda oturan ruhanylar – siziň hemmäňiz geljekde boljak işleriň alamatysyňyz. Men Şaha diýen gulumy orta çykarjakdyryn.  Ine, Ýeşuwanyň öňünde goýan ýedi gözli daşym. Men onuň ýüzüne oýup hat ýazjak. Men bir günüň içinde şu ýurduň günäsini aýryp taşlaryn. Muny Hökmürowan Reb aýdyandyr. ( Zakarýa 3: 8-9).

Ýene-de Şahamça hakda aýdylýar! Ýöne bu gezek Şahamça “Meniň hyzmatkärim” diýilýär. Bir nukdaýnazardan seredeniňde, baş ruhany Isa geljek şahanyň alamatydyr. Baş ruhany alamatdyr. Ýöne haýsy ugurda? Ýeriň günäsini Reb bir günde nädip ýok eder (“Men ony ýok ederin”)? Zakarýanyň kitabynda haýran galdyryjy bir zat aýdýar.

“Maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy: “Şu gün Sepanýanyň ogly Ýoşyýanyň öyüne git-de, Babyl sürgüninden gaýdyp gelen Heldaýdan, Tobyýadan hem-de Ýedaýadan altyn-kümüş ýygna. (Zakarýa 6: 9-10).

Şahamçanyň hut şu adamyň – Isanyň adynyň tutulandygyna üns beriň. Geň zat, Injil pygamberi Isa al-Masihiň dünýä inmeginden 500 ýyl öň, Şahamçanyň adynyň Isa boljakdygy (ýa-da arap dilindäki Isa) boljakdygy barada bir welilik aýdylýar. Isa (Isa) şahadyr! Senagat we Masih (Mesih) bir adam üçin iki atdyr! Ýöne näme üçin onuň iki ady bar? Ol näme etmeli? Mundan başga-da, Zeburyň pygamberleri muny jikme-jik düşündirýärler. Bu indiki makalamyzda ara alnyp maslahatlaşylar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *