Skip to content
Home » Kyýamat güni: Al-Inşikak, At-Tur we Mesih

Kyýamat güni: Al-Inşikak, At-Tur we Mesih

  • by

Al-Inşikak süresi (84-nji süre — “dargamak”) kyýamat güni ýeriň we asmanyň nähili sarsjakdygyny we açyljakdygyny suratlandyrýar:

Haçan-da asman açylyp, Rebbini diňläninde, ýer uzalanda, içindäki zatlary döküp, boş bolýar we Rebbini bolşy ýaly diňleýär… Eý, adam! Sen Rebbiňi gözleýärsiň we Onuň bilen duşuşarsyň.

Kitabynyň sag eline beriljek adam aňsat hasaplamany alar we şatlykly maşgalasyna gaýdyp geler. Kitabynyň arkasyndan beriljek adam ölüme çagyryp başlar we oda girer (Inşikak 84: 1-12).

Inşikak süresi, kitaby “sag eli” bilen almaýanlaryň şol gün alawda öljekdigini duýdurýar.

Kitaby sag eliňizde ýa-da arkaňyzda aljakdygyňyzy anyk aýdyp bilersiňizmi?

At-Tura süresi (52-nji süre) “Kyýamat güni” ýeriň bölünişi we adamlaryň çekýän görgüleri barada jikme-jik maglumat berýär:

Rebbiň jezasy hökman geler we hiç zat ony yzyna öwürmez. Şol gün asman titremeler bilen titrär we daglar gymyldar. Şol gün hakykata ýalan diýip ynanýanlara waý… (52-nji aýat 7-11).

Destroyedok edilen günleri bilen duşuşýança goýuň. Şol gün olaryň hileleri hiç hili peýdasy degmez we hiç kim olara kömek etmez. Elbetde, erbetler üçin azaplar mundan ozal hem taýýarlanýar, ýöne köpüsi muny bilmeýär (At-Tur 52: 45-47).

Kyýamat gününde durmak üçin hiç haçan hakykaty meýilleşdirmändigiňizi we aldamandygyňyzy (aldamadyňyz) ynamyňyz barmy?

Isa Mesih (Sallallahu Aleýhi we Sellem) kyýamat güni amallarynyň kitabynyň takyk beriljekdigini bilmeýänlere kömek etmek üçin geldi. Kömek gözlemeýän ýeri bolmadyklar üçin geldi. Injil: 

7 Isa ýene-de olara şeýle diýdi:”Size dogrusyny aýdýaryn, goýunlar üçin  gapy Mendirin.       

8 Menden öň gelenleriň ählisi ogrudylar hem garakçylar, goýunlar olara gulak asmadylar. 9 Gapy Mendirin. Kim şu gapydan girse, halas bolar. Ol girip-çykyp, özüne otlag tapar.

10 Ogry diňe ogurlamak, öldürmek we ýok etmek üçin gelýär. Emma Men olara ýaşaýyş, bolelin ýaşaýyş bermek üçin geldim. 11 Men gowy çopandyryn. Gowy çopan goýunlary üçin janyny pida edýändir.            

12Hakyna tutulan adam goýunlaryň hakyky çopany ýa-da eýesi däldir. Şonuň üçin ol möjegiň gelýänini görse, goýunlary taşlap gaçýandyr. Möjek süriniň üstüne çozup, olary dargadýandyr.            

13 Ol adam gaçyp gider, sebäbi ol hakyna tutulandyr. Ol goýunlar hakda hiç hili alada etmez. 14 Men gowy çopandyryn. Menem tanaýaryn, meniňki bolsa meni tanaýar. 15 Atanyň meni tanaýşy ýaly, men hem Atany tanaýaryn; goýunlar üçin janymy berdim.         

16 Meniň bu agyldakylardan başga-da goýunlarum bar. Men olary hem ýygnamalydyryn. Olar hem Meniň sesimi eşiderler, şonda bir süri, bir çopan bolar. 17 Men janymy gaýtadan almak üçin pida edýärin. Şol sebäpden Atam Meni söýýär.

18 Janymy Menden hiç kim almaýar, Özüm pida edýärin. Meniňjanymy pida etmäge-de, ony gaýtadan almaga-da ygtyýarym bar. Men bu buýrugy Atamdan aldym” (Ýohanna 10: 7-18).

Pygamber Isa Mesih “goýunlaryny” goramak we olara ýaşaýyş bermek üçin uly güýç talap edipdir Kyýamat güni. Hakykatdanam şeýle güýç barmy? Töwrat Musa (SallaLlahu Aleýhi we Sellem) 6 günüň içinde dünýäni döretmek esasynda öz güýjüni öňünden görüpdi. Soň bolsa, Zeburyň pygamberleri Hudaýyň gelmegi baradaky meýilnamasyny tassyklap, gelen ýagdaýlary bilen çaklamalary doldurdy. Ýöne nädip “goýunlaryndan” birine öwrülmeli we pygamber “Goýunlar üçin janymy berýärin” sözleri bilen näme diýmek isledi? Biz muňa serederis şu ýerde.

Isa Mesih pygamberiň taglymaty köplenç adamlaryň arasynda dawa-jenjel döredýär. Onuň ömründe-de şeýle boldy. Aşakda diňleýjileriň arasynda dawa-jenjeliň döremegine sebäp bolan çekişmäniň nähili tamamlanandygynyň bir bölegi:

19 Bu sözler sebäpli, ýahudylaryň arasyna ýene-de agzalyk döredi. 20 Olaryň köpüsi:“Ony jyn urupdyr, Ol däliräpdir. Näme üçin siz Ony diňleýärsiňiz?” 21 Başgalar bolsa:“Bular jyn uran adamyň aýtjak sözleri däl. Jyn körleriň gözüni açyp bilermi?” diýdiler.            

22 Şol wagt gyş paslydy, Iýerusalimde Nur baýramy bellebilýärdi. 23 Isa ybadathanada Süleýmanyň eýwany diýen ýerde gezmeläp ýördi.

24 Mesih Ýahudylaryň baştutanlary Onuň daşyna üýşüp:“Sen haçana çenli bizi alasarmyk edip goýrak? Eger Mesih bolsaň, anygyny aýt” diýdiler.       

25 Isa olara:“Men size aýtdym, ýöne siz iman etmeýärsiňiz. Atamyň ady bilen eden işlerim Meniň kimdigime şaýatlyk edýär. 26 Ýöne siz iman etmeýärsiňiz, sebäbi size aýdyşym ýaly, siz Meniň goýunlarym däl.

27 Meniň goýunlarym sesime gulak asýarlar, Men hem olary tanaýaryn, olar Meniň yzyma düşýärler. 28 Men olara baky ýaşaýyş berýärin. Olar asla heläk bolmaz, hiç kim olary Meniň elimden kakyp almaz.

29 Olary Maňa beren Atam hemmeden beýikdir. Atamyň elinden olary hiç kim alyp bilmez. 30 Atam ikimiz birdiris” diýip jogap berdi. 31 Ýahudylaryň baştutanlary Ony daşlajak bolup, ýene ýerden daş aldylar.

32 Isa olara:“Men Atam tarapyndan size köp ýagşylyklar etdim. Bularyň haýsysy üçin Meni daşlajak bolýarsyňyz?” diýdi.

33 Ýahudylaryň baştutanlary Oňa:”Biz seni ýagşy iş edýändigiň üçin däl-de, Hudaýa dil ýetirýänligiň üçin, ýagny ynsan halyňa Özüňi Hudaý saýýanlygyň üçin daşlajak bolýarys” diýdiler.

34 Isa olara şeýle diýdi: Mukaddes Kanunyňyzda: Men diýýärin:“Siz hudaýlarsyňyz” diýip ýazylan dälmi? 35 Mukaddes Ýazgylary üýtgedip bolmaýandygyny bileňzokmy näme?! Hudaýyň Sözi gelen adamlar “hudaýlar” diýlip atlandyrylan bolsa, 36 onda näme Meni Hudaýyň Ogly diýenim üçin küpür geplän hasaplaýarsyňyz? Meni bolsa Atam Özi üçin saýlap-seçiň, dünýä iberdi.        

37 Men Atamyň işlerini etmeýän bolsam, onda Maňa iman etmäň. 38 Eger-de Onuň işlerini edýän bolsam, onda Maňa ynanmasaňyzda, edýän işlerime ynanyň. Şonda Atanyň Mendedigini, Meniňem Atadadygyma anyk göz ýetirersiňiz.

39 Şonda Ony ýene tutmaga synanyşdylar, emma Isa olaryň ellerinden sypyp gaçdy. 40 Isa ýene-de Iordan derýasynyň aňry tarapyna, öňler Ýahýanyň adamlary suwa çümdüren ýerine gitdi we şol ýerde galdy.

41 Köp adamlar Onuň ýanyna gelip:“Ýahýa hiç hili gudratly alamat görkezmese-de, onuň bu Adam hakdaky aýdanlarynyň bary dogry eken” diýişdiler.

42 Şeýlelikde, ol ýerde köp adamlar Isa iman etdiler (Ýohanna 10: 19-42).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *