Skip to content
Home » Ylýas pygamber — ol kim? Ol biziň ýolumyza nädip ýol görkezip biler?

Ylýas pygamber — ol kim? Ol biziň ýolumyza nädip ýol görkezip biler?

  • by

Safat süresinde üç gezek agzalýar. Diýýärler:

Zakarýa (Zakarýa), Ýahýa (Ýahýa), Isa (Isa) we Ylýas (Ylýas) ýaly. Olaryň hemmesi dogruçyllaryň arasyndady (Al-Anam 6:85).

123 Ylýas (Ylýas) hem habarçylaryň biri. 124 Halkyna: «Gorkmaýarsyňyzmy?  125Baluda jaň edip, döredijileriň iň owadanlaryny — 126Allah, Rebbiňiz we ata- babalaryňyzyň Rebbi goýýarsyňyzmy? 127 Ony ýalançy hasaplaýardylar we Allanyň saýlanan (ýa-da çyn ýürekden) bendelerinden başga hemmesi dowzaha ýygnanar. 129 Soňky nesillerde ol hakda gowy hasabat galdyrdyk. 130 Ilýasine (Ylýas ýa-da inasiniň maşgalasy) parahatçylyk! 131 Takyk, ýagşylyk edenleri sylaglaýarys. 132 Elbetde, Ol biziň imanly bendelerimizdir (As-Saffat 37: 123-132).

Ylýas Ýahýa (Ýahýa) we Isa (Isa al-Mesih ) bilen bilelikde agzalýar, sebäbi ol hem Injil pygamberi. Wiş diýilişi ýaly, Ylýas (Ylýas) Bagalyň butynyň pygamberlerine garşy çykyş etdi. Olaryň arasyndaky bäsdeşlik Injilde jikme-jik beýan edilýär. Aşakda onuň bize beren bereketini öwreneris (As-Saffat süresi bize wada berýän “indiki nesiller”).

Ylýas we Bagalyň pygamberleri üçin synag

Ylýas şeýle bir tutanýerli adamdy welin, Bagalyň butynyň 450 pygamberine garşy çykmakdan gorkmady. Şeýle köp pygamberlere näme garşy bolup biler? Injil özüniň paýhasly synag geçirendigini düşündirýär: özi we Bagalyň pygamberleri, aşagyndaky oduna ot bermezden haýwan gurban bermeli boldular. Soňra her tarap öz Hudaýyny gökden ot ýakmaga çagyrmalydy. Kimiň muny başarmagy hakyky diri Hudaýdyr. Bagalyň 450 pygamberi bütin gün Hudaýyny asmandan ot ibermäge çagyrdy, ýöne ot yzarlamady. Soňra Ylýas, gurbanlygyny ýakmak üçin Ýaradany çagyrdy we derrew asmanyň ody pidany ýakdy. Bu waka şaýat bolanlaryň hemmesi Hudaýyň kimdigini we Hudaýyň ýalandygyny gördüler. Synag Bagalyň ýalandygyny görkezdi.

Ylýasyň synagyna şaýat bolup bilmedik, ýöne biziň döwrümizde pygamberleriň sözleriniň we alamatlarynyň Hudaýdan gelendigini barlamak üçin ony synap görmek strategiýasyny ulanyp bileris. Synag, diňe Taňrynyň we onuň habarçylarynyň geçip biljekdigi üçin düzülmeli, Bagalyň pygamberleri ýaly diňe ynsan ukyply jadygöýler şowsuz bolar.

Ilýas şu gün synag

Häzirki wagtda Ilýasyň ruhunda synag näme bolup biler?

An-Nejm süresi:

Soňky ýaşaýyş we ilkinji ýaşaýyş Allaha degişlidir (An-Nejm 53:25).

Durmuşyň soňuny gelmezden has öň diňe Hudaý bilýär. Adamlar dünýäniň ahyrzamanyny öňünden çaklamak ukybyna boýun egmeýärler, bolup geçen zatlardan soň hemme zady öwrenýärler. Şonuň üçin synag, pygamberleriň çaklamalarynyň näderejede dogry bolandygyny kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Galyberse-de, hiç bir adam ýa-da geljegi çaklap bilmeýär. Bu diňe Hudaý üçin mümkindir.

Köp adamlar Isa al-Mesih (SallaLlahu Aleýhi we Sellem) Taňrynyň hakyky habarçysy (Injiliň pikiriçe) ýa-da adamlar muny özleri ýaly edip düzdimi? Muny Ilýasyň synagy bilen synap bileris. Töwrat, Zebur we Ylýas ýaly pygamberleriň kitaplary Isa al-Mesihiň (SallaLlahu Aleýhi we Sellem) gelmezinden müňlerçe ýyl öň ýazylan bolsa ýüzlerçe ýazylypdy. Olary ýahudy pygamberleri ýazypdyrlar we şonuň üçin “hristian” ýazgylaryna degişli däldir. Bu irki welilik kitaplary Isa al-Mesihiň durmuşynda bolup geçen wakalary takyk çaklaýarmy? Ine, Töwratdan gelen weliliklere syn, ine Zeburdan we soňraky pygamberleriň kitaplaryndan. Ilýas ýaly, Injiliň aýdyşy ýaly Hudaýyň habarçysy Isa Al- Mesihdigini ýa-da onuň adam hyýalynyň toslamadygyny barlap bileris.

Al-Anam süresi Yahýa we Isa al-Mesih bilen birlikde Ylýas hakda ýatlaýar. Gyzykly tarapy, Köne Ähtiň soňky kitabynda Ylýasyň gelip, ýüregimizi Mesihiň gelmegine taýýarlaýan welilik bar. Injil, Ylýas ýaly, Yahýa pygamberiň hem Mesihiň gelmegine taýynlyk görmek üçin geljekdigini aýdýar. Şeýlelik bilen, Ylýas Yahýanyň we Mesihiň welilikleri bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *