Skip to content
Home » Näme üçin Isa “Masih” we Isa “Mesih” diýilýär?

Näme üçin Isa “Masih” we Isa “Mesih” diýilýär?

  • by

Gurhan Isa pygamber (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) hakda aýdanda, “al Masih” prefiksini ulanýar. Munuň manysy näme we nireden geldi? Näme üçin hristiýanlar Isany “Mesih” diýip atlandyrýarlar? ” Masih ” “Mesih” sözüne deňmi ýa-da tersine, asyl dilden terjime edilende ýoýulmagyň ýa-da gapma-garşylygyň alamaty? Zebur kitaby bu möhüm soraglaryň jogaplaryny öz içine alýar. Şeýle-de bolsa, aşakdaky makala doly düşünmek üçin ilki bilen Injili terjime etmegiň ýörelgeleri bilen tanyşmalydyrys, sebäbi bu ýerde olara mätäç bolarys.

“Mesih” sözüniň gelip çykyşy

Aşakdaky diagrammada, “Injiliň terjimesi nähili amala aşyryldy?” Makalasyndaky ýaly yzygiderlilikde. Häzirki Injilde , ýagny Täze ähtde rus dilinde ulanylýan “Mesih” sözüni hasaplaýaryn.

Injilde ‘’Mesih “sözüniň gelip çykyşy

asyl ýewreý sözüniň ” maşýaç ” bolandygyny görýäris (kwadrat 1); düşündiriş sözlügi ony “seçip alnan ýa-da mukaddes edilen” adam hökmünde kesgitleýär. Zeburyň (Zebur) birnäçe aýatynda pygamberlige görä geljek ýörite ” mesih ” hakda aýdylýar. 250-nji ýylda “Septuagint” döredilende. Miladydan öňki . _ _ _ _ _ _ tagta bagyşlap, “ýag bilen çalmak” manysyny berýän hriodan gelýär . Şonuň üçin Hristos sözigrek Septuagintasynda asyl ýewreýçe “ maşýaç ” manysynda (ses bilen terjime edilmän) terjime edildi. 2-nji meýdanda ýerleşdirildi. Isanyň şägirtleri (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) Septuagintanyň Ussady hakda gürleşýändigine düşündiler we Kristos sözüni ulanmagy dowam etdirdiler. Injilde, ýagny Täze ähtde.

Giç söz Hristos ses bilen (terjime edilen) grek dilinden häzirki zaman dillerine, şol sanda Mesih ýaly rus diline geçirildi. Terjime prosesi aşaky meýdançadaky oklar bilen görkezilýär. Şeýlelik bilen rus dilindäki “Mesih” sözi Zeburyň Zeburlarynda aýratyn bir ady aňladýar; bu ýewreý dilinden grek diline, soňra bolsa grek dilinden rus diline terjime etmek arkaly bolup geçdi.

Zebur kitaby ýewreý dilinden häzirki zaman dillerine terjime edildi we terjimeçiler asyl     “ maşýaç ” -yň dürli ekwiwalentlerini ulandylar. Zeburyň käbir terjimelerinde ‘maşýaç’ ýewreý sesinden Mesih sözüne terjime edildi; beýlekilerde bolsa, pata alan adam  manysynda terjime edilýär.

Her niçigem bolsa, Zebur häzirki zaman tekstlerinde “Mesih” sözi seýrek duş gelýär, şonuň üçin Köne äht bilen baglanyşygyny yzarlamak kyn. Ýöne biziň seljerişimiz, Injilde (al kitab ) “Mesih” = “Messiýa= pata alan adamwe bu söz aýratyn bir ady aňladýandygyny görkezýär.

Masih ” sözi Gurhanda nireden gelip çykypdyr?

kitabyň ) tekstinde ýüze çykýan “Mesih” = “Messiýa” = “pata alan adam” zynjyryny yzarladyk . Ýöne” Mesih “sözi Gurhanda nähili görkezilýär? Bu soraga jogap bermek bilen, ‘ maşýaç ‘ -> Mesihi Injilde (al kitab ) terjime etmek üçin ýokarda agzalan shemany esaslandyrdy.

kitab ) ýewreýçe giç ýazylan we grek dilinde terjimesini öz içine alar. 1-nji kwadraty iki bölege böldim. Birinjisi, 1a üýtgewsiz galýar we Zebur tekstlerinde asyl ýewreýçe ‘ maşýaç ‘ sözüni düşündirýär. Ikinji bölüm, 1b bu sözüň arap dilinde ýüze çykmagyny yzarlaýar. ‘ Maşiýaç ‘ sözüniň Gurhanda ( مسيح ) terjime edilendigini görýäris. Soň bolsa arap dilinden rus diline terjime edenler bu sözi ses bilen terjime edip, ” Masih ” adalgasyny emele getirdiler.

Bu 4 ady şeýle usul bilen seljerip, olaryň “4” \ u003d “dört” \ u003d IV (rim) \ u003d 6-2 \ u003d 2 + 2 ýaly birmeňzeş we birmeňzeş many aňladýandygyna netijä gelýäris.

Mesih 1-nji asyrda öňünden görüpdir

Injile ) göz aýlalyň . Aşakda gündogardan gelen jadygöýler ” Ýahudalaryň patyşasyna” ybadat etmek üçin gelenlerinde, Hirodes patyşanyň reaksiýasy – bu Roždestwo hekaýasyndan belli bir bölüm. “Patyşa” sözüniň baş harplar bilen geljek patyşany aňladýandygyny aňladyň:

… Gündogardan gelen jadygöýler Iýerusalime gelip: doglan Ýahudalaryň Patyşasy nirede? Muny eşidip, Hirodes patyşa howsala düşdi we ähli Iýerusalim onuň bilen boldy. Halkyň baş ruhanylaryny we kanunçylaryny ýygnap, olardan: Mesih nirede dogulmaly? (Matta 2: 1-4)

“Mesih” düşünjesi Hirodes we onuň ruhy geňeşçileri, hatda Isa dogulmazyndan ozal hem mälimdi we bu ýagdaýda Isa ýörite salgylanmazdan ulanylýar. Sebäbi Christ Mesih “ 1-nji asyrda ýewreýler tarapyndan köplenç okalýan grek dilinde Täze ähtden gelýär. ” Mesih ” at däldi, häzirem bar. Bu söz hristiýançylykdan ýüzlerçe ýyl ozal ýüze çykypdyr.

Köne ähtiň Mesihiň “gelmegi baradaky welilikleri.

Aslynda, “Mesih” pygamberlik ady Dawudyň takmynan b.e.öň 1000-nji ýyllarda ýazan Zeburlarynda eýýäm bar. Miladydan öňki – Isanyň dünýä inmeginden has öň.

Rebbe we onuň saýlanyna  garşy çykýarlar … Jennetde ýaşaýan güler, Reb olary masgaralar. Soňra olara:… Patyşamy mukaddes dagym Sionyň üstüne ýagladym; Karary yglan ederin: Reb maňa: Sen meniň Oglum; Men indi seni dogurdym… Oňa bil baglaýanlaryň hemmesi bagtlydyr. (Zebur 2: 2-7)

Septuagintadaky 2-nji mezmur şeýle okalýar (Men muny Mesihiň adyny Septuagintany okaýan ýaly görmek üçin terjime edilen Mesih sözünden sitat getirýärin):

Mesihe garşy çykýarlar … Gökde ýaşaýan güler, Reb olary masgaralar. Soň bolsa olara aýdar … (Zebur 2)

Indi 1-nji asyrda okyjy ýaly Mesihi bu abzasda “görýärsiňiz”. Ondan soňky mezmurlarda Mesihiň gelmegine has köp salgylanmalar bar. Has gowy düşünmek üçin terjime edilen “Mesih” sözüni öz içine alýan adaty bölümden sitat getirýärin:

Zebur 132 –
ýewreý dilinden
Zebur 132 –
Septuagintadan
Zebur 132 –
Zeburdan (arap dilinden terjime edildi)
Eý, Reb,… 10 Guluň Dawudyň hatyrasyna, seçip alnan adamyň ýüzüni ret etme . 11 Reb Dawuda ant içdi we hiç hili ýagdaýda yza çekilmez: «Sen göwresiň miwesinden tagtyňa oturaryn … 17 Şol ýerde men Dawudyň şahyny götererin. Men ýaglanan adamym üçin çyra taýynladym .Eý, Reb,… 10 Guluň Dawudyň hatyrasyna Mesihiň ýüzüni ret etme . 11 Reb Dawuda ant içdi we hiç hili ýagdaýda yza çekilmez: «Sen göwresiň miwesinden tagtyňa oturaryn … 17 Şol ýerde men Dawudyň şahyny götererin. Men Mesih üçin çyra taýynladym .Eý, Reb, … 10 Guluň Dawudyň hatyrasyna , Masihiň ýüzüni ret etme . 11 Reb Dawuda ant içdi we hiç hili ýagdaýda yza çekilmez: “Sen göwresiň miwesinden tagtyňa oturaryn … 17 Şol ýerde Dawudyň şahyny götererin . Masihim üçin çyra taýynladym .

Köne ähtiň beýleki parçalary ýaly geljege seredýär (“… Şol ýerde Dawudyň şahyny götererin “). Täze ähtiň Köne ähtden düzgünleri alýandygy we Isa laýyk bolmagy üçin olary “düzedýändigi” däl. Ýewreýler bu wagt Mesihine (ýa-da Mesihe) garaşýardylar. Mesihiň gelmegine garaşýandyklary ýa-da umyt edýändikleri, Köne ähtiň geljege gönükdirilen welilikleri bilen düşündirilýär.

Töwrat we Zeburyň welilikleri: açar gulp ulgamy ýaly

Töwratda we Zeburda geljegiň anyk çaklamalary bu kitaplary gapy gulpuna meňzeýär. Gulpuň belli bir dizaýny bar, şonuň üçin ony gulpuna laýyk gelýän belli bir “açar” açyp biler. Köne ähti bir gala bilen hem deňeşdirip bolar. Saýlanan pygamberiň gelmegi baradaky pygamberliklere Ybraýymyň gurbanlygy (Sallallahu Aleýhi We Sellem), Musanyň alamaty – Pasha baýramy , şeýle hem gyzdan doglan ogluň alamaty ýaly makalalarda duş geldik .

Zeburdaky 132-nji mezmurda “Mesihiň” pygamberiň we Dawud patyşanyň neslinden bolmalydygy baradaky şert bar (Dawud – sallaLlahu aleýhi we sellem). Köne ähtde täze welilikler peýda bolany üçin “gala” has takyk bolýar. Emma Zebur bu welilikler bilen gutarmaýar, ýöne Mesihiň nähili boljakdygy we näme etjekdigi barada has giňişleýin maglumatlary açýar. Zebur bilen tanyşlygymyzy hasam dowam etdirýäris.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *