Skip to content
Home » Kyýamat güni sagda we çepde oturan perişdeler bize kömek edermi?

Kyýamat güni sagda we çepde oturan perişdeler bize kömek edermi?

  • by

“Al-Hakka” süresinde (69-njy süre — “gutulgysyz”), Kyýamat sesi bilen başlanýan Kyýamat güni hakda aýdylýar.
Haçan-da Şah diňe bir gezek çalynanda, ýer we daglar ýokary göterilip, bir gezek tozana öwrülende. Waka (Kyýamat güni) geler. Asman açylar, sebäbi şol gün ejiz bolar! Perişdeler onuň gyrasynda bolar, sekizisi bolsa Rebbiňiziň Arşyny olaryň üstünde göterer. Şol gün görünersiňiz we hiç bir syryňyz gizlenmez (Hakka süresi, 69: 13-18).


Kaf süresi (50-nji süre) kyýamat güni Allanyň şahynyň ýaňlanjakdygyny we her adamyň sagynda we çepinde oturan goragçy perişdeleriň amallarymyzyň we eden işlerimiziň ýazgylaryny açjakdygyny aýdýar. Aýat aýdýar:
“Biz adamy ýaratdyk we ruhuň oňa näme pyşyrdýandygyny bilýäris. Biz oňa damar damaryndan has ýakyn. Iki perişde sagda we çepde oturyp alýarlar (amallary ýazga alýarlar). Bir söz aýdanyndan soň, onuň bilen taýyn synçy peýda bolýar. Ölüm agyrylary hakykat bilen geler. Ine, gaçýan zadyňyz! Şah çal. Howp güni!” (Kaf süresi, 50: 16-23).


20-nji aýatda, Allahyň şahynyň bu howpy eýýäm yglan edendigi (ýagny Gurhan inmezden ozal) aýdylýar. Haçan yglan edildi? Isa al-Mesih (SallaLlahu Aleýhi we Sellem) Injilde ýere gaýdyp geljekdigini jennetden surnaý sesi bilen yglan ediljek pursatynda:
Ol belent surnaý sesi bilen Öz perişdelerini ýollar. Perişdeler Onuň saýlanlaryny gňgüň bir ujundan beýleki ujuna çenli, dünýäniň dňrt künjünden ýygnarlar (Mat. 24:31).


Indiki näme? “Kaf” süresinde perişdeleriň her adamyň sagynda we çepinde oturyp amallarymyzy ýazýandygy aýdylýar. Allatagala damar damarlaryndan has ýakyn bolansoň, Injilde aýdylyşy ýaly amallarymyzyň ýazgylary tutuş kitapdyr. Muny Alla wahý beren Isa al-Mesihiň (SallaLlahu Aleýhi we Sellem) şägirdi ýazdy. Muny Injiliň soňky kitabynda ýazypdyr. Ine, näme diýilýär:
“Men ullakan ak tagty gördüm, üstünde oturan, ýüzünden ýer we asman gaçyp, olara ýer tapylmady. Ölüleriň, kiçileriň we ulularyň Hudaýyň öňünde duranyny gördüm, kitaplar açyldy we durmuş kitaby bolan başga bir kitap açyldy; ölüler kitaplarda ýazylanlara, amallaryna görä höküm edildi. Soňra deňiz içindäki ölüleri berdi, ölüm we dowzah içindäki ölüleri berdi; her kim öz işine görä höküm edildi. Ölüm we dowzah ot kölüne taşlanýar. Bu ikinji ölüm. Durmuş kitabyna ýazylmadyk adam ot kölüne taşlandy” (Açyk 20: 11-15).
Şeýlelik bilen, ähli adamlar ýörite kitaplarda ýazylan amallara görä höküm ediler. Şonuň üçin namazdan soň sagda we çepde oturan perişdelere salam berýäris — kitaplar açylanda bize berler diýip umyt edýäris.

Durmuş kitaby
Durmuş kitaby diýilýän başga bir kitabyň bardygyna üns beriň. Bu gowy we erbet işler ýazylan kitap däl. Tekstde adynyň durmuş kitabyna ýazylmadyk adamyň ot kölüne (başgaça aýdylanda dowzaha) taşlanjakdygy aýdylýar. Sag tarapda perişde tarapyndan ýazylan ýagşy amallarymyzyň sanawy gaty uzyn bolsa-da, perişdäniň çep tarapda ýazan günäleriniň sanawy gaty gysga bolsa-da, adymyz durmuş kitabynda ýok bolsa, biz heläk bolarys dowzahda baky. Durmuş kitaby näme we atlarymyz oňa nädip girýär?
Töwrat we Gurhan, Adamzat günä edeninde  HYPERLINK “https://rus.al-injil.site/2017/06/09/sign-adam-russian/”, Allatagala ony jennetden kowup, ölüme öwürýär diýýär. Adam we çagalary durmuşyň çeşmesi bilen aragatnaşygyny ýitirdiler, şonuň üçin hemmämiz ölümli. Isa al-Mesih (SallaLlahu Aleýhi we Sellem) bize durmuş peşgeşini gaýtaryp bermek we atlarymyzyň ýaşaýyş kitabyna ýazylmagy üçin geldi. Ine, onuň sözleri:
Hakykatdan hem, Meniň sözlerimi diňläp, Meni Iberene iman eden adam baky ýaşaýşa eýe bolýandyr, ol höküm edilmez. Ol ölümden ýaşaýşa geçendir (Ýohanna 5:24).
Ybraýym pygamber (SallaLlahu Aleýhi we Sellem) wada berlen durmuş sowgadyny öňünden görüpdir we Isa al-Mesihiň bize näme üçin sowgat berip biljekdigini şu ýerde düşündirýär. Kaf süresi duýduryş berýär:
“Bilelikde, her bir gödek imansyz adamy Dozaha taşlaň” (Kaf süresi, 50:24).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *