Skip to content
Home » 3-nji we 4-nji günler — Isa al-Mesih geljegi çaklaýar we gaýdyp geljekdigini aýdýar

3-nji we 4-nji günler — Isa al-Mesih geljegi çaklaýar we gaýdyp geljekdigini aýdýar

  • by

Injir agaçlarynyň we ýyldyzlaryň umumylygy näme? Görnüşi ýaly, ikisi hem uly wakalaryň alamaty we bu alamatlar bize duýduryş hökmünde berilýär. At-Tin süresi şeýle başlaýar:

“Zeýtun bilen kasam edýärin!” Omen süresi

“At-Tin”, 95: 1

“Biz adamy iň owadan görnüşde ýaratdyk. Soň bolsa ony iň pes ýerlere taşlarys”.

“At-Tin”, süresi 95: 4-5

Al-Mursalýat (Iberilenler),  Al-Takwir (Tüweleme) we Al-Infitar (döwmek) süreleri ýyldyzlaryň ajaýyp bir zadyň nyşany hökmünde ýitip gitjekdigini birnäçe gezek aýdýarlar:

“Ýyldyzlar çykanda, asman ýarylanda, daglar darganda …”

Mursalat süresi 77: 8-10

“Gün bükülende, ýyldyzlar düşende, daglar gymyldanda …”

At-Takwir süresi 81: 1-3

“Asman ýarylanda, ýyldyzlar ýykylanda, deňizler garyşanda …”

Infitar süresi 82: 1-3

Bu alamatlaryň hemmesi nämäni aňladýar? Isa al-Mesih (SallaLlahu Aleýhi we Sellem) ýer ýüzünde bolmagyň soňky günlerinde manylaryny düşündirdi. Emma ilki bilen gysgaça syn.

Isa Danyýeliň we Zakarýanyň pygamberligine görä 9-njy Nisan şäherinde Iýerusalime girdi. Soňra ybadathana girdi — duşenbe güni, 10-njy Nisan, Musanyň (SallaLlahu Aleýhi we Sellem) Töwratdaky buýrugy boýunça — saýlanan guzy bolmak üçin. Şondan soň Isa al-Mesih (SallaLlahu Aleýhi we Sellem) ýahudy ýaşululary we ýolbaşçylary tarapyndan ret edildi. Alyjylaryň we satyjylaryň ybadathanasyny arassalanda, garşydaşlary ony nädip öldürmelidigini bilip başladylar. Injilde Isa al-Mesihiň indiki edenlerini okaýarys.

Injir agajynyň näleti

Adamlaryň ýaşulularyny we ýolbaşçylaryny ybadathanada goýup (hepdäniň 2-nji güni, Nisanyň 10-njy güni) şäherden çykyp, Beýtaniýada gijäni geçirdi.

“Isa ir säher bilen şähere dolanyp gelýärkä ajykdy. Ýoluň gyrasynda bir injir agajyny görüp, onuň ýanyna geldi, emma onda ýaprakdan başga hiç zat tapmady. Isa agaja: ”Mundan beýläk sende asla miwe bitmesin! diýdi. Injir agajy şol pursadyň özünde gurady

Matta 21: 18-19

Köp adamlar näme üçin Isa al-Mesihiň injir agajyny näletländigini soraýarlar. Injilde bu göni düşündirilmeýär, ýöne bu geň hereketiň manysyna gadymy pygamberleriň sözlerinden düşünip bolýar. Pygamberler ýakyn wagtda boljak jeza hakda aýdanda, guradylan injir agajynyň şekiline ýüz tutýardylar. Pygamberleriň çaklamalarynda köplenç guradylan agajyň simwolizmini ulanýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň:

Gurap galdy üzüm agajy, solup galdy injir agajy. Nar, alma, hurma — meýdandaky bagbanlaryň gurady bary. Gutardy şol sebäpden ynsan şatlygy

Ýowel 1:12

“Men sizi epgekdir heň bilen büräp örtdüm, baglaryňyzy we üzümlikleriňizi weýran etdim, injirdir zeýtun agaçlaryňyzy çekirtgeler ýuwurtdy, emma şonda-da siz Maňa tarap dolanmadyňyz. Muny Reb aýdýandyr

Amos 4: 9

“Ammarda tohum galdymy? Galmady. Üzüm, injir, nar we zeýtun agaçlary entek hem hsyl berýärm? Bermeýär. Emma Men size şu günden beýläk bereket ýagdyraryn”

Hagaý 2:19

“Gögüň ähli goşunlary çüýrär, asman kagyz kimin düýrlener; ähli asman jisimleri üzüm agajynyň ýapragy dek solarlar

Işaýa 34: 4

Olaň hasylyny wes-weýran ederin, üzüm şahalary-da, injir agajy-da miwe bermez, hatda ýapraklary-da gurar. Olara näme beren bolsam, ellerinden alnar. Muny Reb aýdýandyr ().

Ýermeýa 8:13

Hoşeýa (Sallallahu Aleýhi we Sellem ) bu şekili ösdürip, injir agajyny näletiň aýdylýan Ysraýyl üçin metafora hökmünde belläp geçdi:

Çölde üzüm tapan ýaly, Men Ysraýýly tapdym. Ilkinji miwe beren injir agajyny gören ýaly, Men ata-babalaryňyzy gördüm. Ýöne olar Bagalpegor dagyndaky butuna sežde edenlerinde, özlerini ryswaçylylyga urdular. Göwün beren zatlary ýaly ýigrenji boldular. Bir guş kimin Efraýymyň şöhraty uçup gider. Olardan çaga önmez, ne hamyla bolar, ne-de göwrede çaga galar. Çagalaryny ýrtişdirse-de, balalaryny ellerinden alaryn. Men olary terk edenimde, olaryň dat gününe! Efraýym kesselledi, köki gurady. Olar miwe bermezler. Çaga dogursalar-da, Men eziz çagalaryny öldürjek”. Meniň Hudaýym olaryret eder. Çünki Ony diňlemediler. Olar milletler arasynda sergezdan bolarlar (Hoşeýa 9: 10-12, 16-17; Efraýym = Ysraýyl).

Bu nälet ilkinji gezek b.e.öň 586-njy ýylda Iýerusalim weýran edilende amala aşyryldy (bu hekaýanyň jikme-jikliklerine serediň). Isa al-Mesih injir agajyna nälet okanda, Iýerusalimiň indiki weýran edilmeginiň we ýewreýleriň wada berlen toprakdan kowulmagynyň simwoliki alamatydy.

Injir agajy bilen baglanyşykly bölümden soň Isa al-Masih ybadathana gitdi we halka öwretmäge we ýewreý ýolbaşçylary bilen gürleşmäge başlady. Ol ýerde olara geljek gazabyň köp alamatlaryny görkezdi. Onuň wagyzlary Injilde ýazylypdyr we bu ýerde doly köpeldilipdir.

Pygamberimiz gelmeginiň alamatlary hakda gürleýär

Çykyşlarynyň ahyrynda Isa al-Mesih pygamber Iýerusalim ybadathanasynyň weýran edilmegi hakda welilik yglan edýär. Şol döwürlerde ybadathana tutuş Rim imperiýasynyň iň ajaýyp binalarynyň biridi we Isa onuň ýykyljakdygyny öňünden aýdypdy. Şondan soň derrew gaýdyp gelmegi we gelmeginiň alamatlary hakda gürleşip başlady. Ol şeýle diýdi.

Isa ybadathanadan çykyp barýarka, şägirtleri ybadathananyň binalaryna guwanyp, ony Isa görkezmek üçin, Onuň ýanyna geldiler. Emma Isa olara: “Bu ähli zatlary görýänizmi? Size dogrusyny aýdýaryn: bu ýerde daş üstünde daş galmaz, hemmesi weýran bolar” diýdi. Soňrak Isa ýeke Özi Zeýtun dagynda otyrka, şägirtleri Onuň ýanyna gelip: “Bize aýtsana, bu zatlar haçan bolar? Seniň gelmegiňi we dünýäniň ahyryna görkezýän alamat nähili bolar?” diýip soradylar .

Matta 24: 1-3

Ilki bilen pygamber ýewreý ybadathanasynyň doly weýran boljakdygyny çaklady. Munuň 70-nji ýylda biziň eýýamyzda bolandygyny taryhdan bilýäris. Agşam düşende, ybadathanadan çykyp, Iýerusalimiň golaýyndaky Zeýtun dagyna gitdi. Ýewreý güni agşam başlansoň, bu mukaddes hepdäniň 4-nji gününiň, ýagny çarşenbe, 12-nji Nisanyň başlangyjydy. Isa adamlaryň soraglaryna jogap berdi, soň bolsa dünýäniň soňy we ýakyn wagtda ýere gaýdyp gelişi hakda gürleşip başlady.

Isa olara şeýle jogap berdi: “Ägä boluň, hiç kim sizi aldaýmasyn! Köpler Meniň adym bilen gelip: “Men Mesih” diýip, ençeme adamlary aldarlar. Siz uruş turandygy we uruş baradaky myş-myşlary eşidersiňiz. Hiç zatdan gorkmaň. Bular bolmalydyr, ýöne entek soňy däldir. Millet millete, patyşalyk patyşalyga garşy çykar. Aýry-aýry ýerlerde ýer titremeler, açlyklar-ýüze çykar. Bularyň hemmesi burgularyň başlangyjydyr. Soňra sizi yzarlanmalara sezewar ederler, öldürerler, Men sebäpli ähli milletler sizi ýigrenerler. Şonda köpler Menden el çekip, bir-birlerine haýynlyk ederler, bir-birlerini ýigrenerler. Ençeme galp pygamberler döräp, köpleri azdyrararlar. Ýaman işleriň artanlygy zerarly, köpleriň söýgüsi sowar. Emma soňuna çenli çydan halas bolar. Patyşalygyň bu Hoş Habary ähli milletlere şaýatlyk hökmünde dünýäniň ähli ýerinde wagyz ediler, diňe şondan soň dünýäniň ahyry geler. Şonuň üçin hem weýrançylyk getirýän yigrenji zadyň mukaddes ýerde dikilenini göreniňizde,dikilenini göreniňizde, Ýahudyýadakylar daglary gaçsyn. Hawa, Danyýel pygamberiň aydanlaryna okyjy dogry düşünsin. Üçekdäki adam bir zat almak üçin aşak düşüp, öýe girmesin. Ekin meýdanyndakylar donuny almak üçin yzyna gelmesin. Ol günlerde göwreli aýallaryň we çaga emdirýänleriň dat gününe! Gaça-gaçlygyňyz gyşda ýa-da Sabat güni bolmasyn diýip dileg ediň. Çünki ol günlerde şeýle bir elhenç muşakgatlar bolar welin, dünýäniň başyndan tä şu wagta çenli munuň ýaly zat bolan däldir, hiç haçan bolmazam. Ol günler gysgaldylmadyk bolsady, onda hiç kim halas bolmazdy. Şonda biri size: “Ine, Mesih bu ýerde” ýa-da “Anha, ol ýerde” diýse, ynanmaň. Çünki galp mesihler we galp pygamberler döräp, saýlananlary-da mümkin boldugyça azdyrjak bolup, beýik alamatlardyr mugjyzalar görkezerler. Ine, Men size önünden aýtdym. Şeýlelikde, size: “Ine, Mesih çölde” diýseler, gitmäň. “Ine, Ol içki otaglarda” diýseler-de, ynanmaň. Ynsan Oglunyň gelşi gündogarda çakyp, günbatarda hem görünýän ýyldyrym ýaly bolar. Garaguşlaryň üýşmegi maslygyň bardygynyň bir alamatydyr. Ynsan Ogly hem bir alamat bilen geler. Şol günleriň muşakgatynyň yz ýany Gün garalar, Aý nuruny saçmaz. Ýyldyzlar gökden gaçar, asman jisimleri lerzana geler. Şonda gökde Ynsan Oglunyň alamaty görner. Ýer ýüzündäki ähli halklar ýas tutup perýat ederler. Ynsan Oglunyň beýik gudrata we şöhrata beslenip, gögüň bulutlarynda gelýänini görerler. Ol belent surnaý sesi bilen Öz perişdelerini ýollar. Perişdeler Onuň saýlanlaryny gögüň bir ujundan beýlekii ujuna çenli, dünýäniň dört künjünden ýygnarlar

Matta 24: 4-31

Bu setirlerde Isa al-Mesih pygamber ybadathana weýran edilenden soň uzak geljege seredýär. Onuň öwredişine görä, ybadathananyň weýran bolmagy we ýere gaýdyp gelmeginiň arasynda dünýäde bikanunçylyk köpeler, ýerlerde, açlyklarda, gyrgynçylyklarda, uruşlarda we şägirtleriniň yzarlanmalarynda ýer titremeler bolar. Mundan başga-da, Injil bütin dünýäde wagyz ediler (14-nji aýat). Mesih baradaky habar ýaýrar, ýöne şol bir wagtyň özünde Isa adyny we gaýdyp gelmegini aljak köp ýalan pygamberler peýda bolar. Uruşlaryň, bulam-bujarlygyň we betbagtçylygyň arasynda gelmeginiň hakyky alamatlary günüň, aýyň we ýyldyzlaryň alamatlary bolar we bu alamatlar inkär edip bolmaz. Gün, aý we ýyldyzlar öçer.

Ýerdäki uruşlaryň, betbagtçylyklaryň we ýer titremeleriň köpelendigini eýýäm görýäris – Masihiň gaýdyp gelmegiň wagty ýakynlaşdy. Şeýle-de bolsa, asmanda entek aç-açan alamatlar ýok, bu bolsa onuň gelmeginiň wagtynyň entek gelmändigini aňladýar. Haçan geler? Bu soraga jogap hökmünde Mesih:

Injir agajyndan sapak alyň: onuň şahalaryýumşap, çykaran mahaly tomsuň golaýlandygyny bilýärsiňiz. Şonuň ýaly-da, bu zatlary göreniňizde, Ynsan Oglunyň golaý gelendigini, gapynyň agzyndadyny biliň. Size dogrusyny aýdýaryn, bu zatlaryň ählisi bolýança, bu nesil dünýäden ötmez. Asman bilen ýer öter, emma Meniň sözlerim asla ötmez .

Matta 24: 32-35

Isanyň bir gün öň Ysraýylyň keşbi hökmünde näletlän injir agajy ýadyňyzdamy? 70-nji ýylda biziň eýýamyzda ybadathana ýykylandan, injir agajy (Ysraýyl) birnäçe müň ýyllap gurady. Pygamberimiz injir agajynyň üstünde täze ýapraklary görenimizde wagtyň “golaýdygyny” aýtdy. Soňky 70 ýylda bu “injir agajynyň” janlanyp, gögerip başlandygyny gördük. Bu prosesiň başlangyjy, 20-nji asyrda Ysraýylyň dünýä kartasyna gaýdyp gelmegi we ýewreýleriň bu ýerlere gaýdyp gelmeginiň dowamy we oba hojalygynyň başlangyjy boldy. Elbetde, bu biziň döwrümizde köp sanly adam üçin köp söweşlere we kynçylyklara sebäp boldy, ýöne bu bizi geň galdyrmaly däldir, sebäbi pygamber şeýle boljakdygyny öňünden aýdypdy. Bir nukdaýnazardan injir agajy henizem “öldi”, ýöne üstünde täze baldaklar bar.

Bularyň hemmesi bizi has hüşgär bolmaga çagyrýar, sebäbi pygamber ikinji gezek gelmegine biperwaý garamalydygymyzy aýratyn duýduryş berdi.

1 Isa ybadathanadan çykyp barýarka, şägirtleri ybadathananyň binalaryna guwanyp, ony Isa görkezmek üçin, Onuň ýanyna geldiler.

2 Emma Isa olara: “Buähli zatlary görýänizmi? Size dogrusyny aýdýaryn: bu ýerde daş üstünde daş galmaz, hemmesi weýran bolar” diýdi.

3 Soňrak Isa ýeke Özi Zeýtun dagynda otyrka, şägirtleri Onuň ýanyna gelip: “Bize aýtsana, bu zatlar haçan bolar?” diýip soradylar.

4 Isa olara şeýle jogap berdi: “Ägä boluň, hiç kim sizi aldaýmasyn!”

5 Köpler Meniň adym bilen gelip: “Men Mesih” diýip, ençeme adamlary aldarlar. 6 Siz uruş turandygy we uruş baradaky myş-myşlary eşidersiňiz. Hiç zatdan gorkmaň. Bular bolmalydyr, ýöne entek soňy däldir. 7 Millet millete, patyşalyk patyşalyga garşy çykar. Aýry-aýry ýerlerde ýer titremeler, açlyklar-ýüze çykar. 8 Bularyň hemmesi burgularyň başlangyjydyr. 9 Soňra sizi yzarlanmalara sezewar ederler, öldürerler, Men sebäpli ähli milletler sizi ýigrenerler. 10 Şonda köpler Menden el çekip, bir-birlerine haýynlyk ederler, bir-birlerini ýigrenerler. 11 Ençeme galp pygamberler döräp, köpleri azdyrararlar. 12 Ýaman işleriň artanlygy zerarly, köpleriň söýgüsi sowar. 13 Emma soňuna çenli çydan halas bolar. 14 Patyşalygyň bu Hoş Habary ähli milletlere şaýatlyk hökmünde dünýäniň ähli ýerinde wagyz ediler, diňe şondan soň dünýäniň ahyry geler. 15-16 Şonuň üçin hem weýrançylyk getirýän yigrenji zadyň mukaddes ýerde dikilenini göreniňizde,Ýahudyýadakylar daglara gaçsyn. Hawa, Danyýel pygamberiň aydanlaryna okyjy dogry düşünsin. 17 Üçekdäki adam bir zat almak üçin aşak düşüp, öýe girmesin. 18 Ekin meýdanyndakylar donuny almak üçin yzyna gelmesin.19 Ol günlerde göwreli aýallaryň we çaga emdirýänleriň dat gününe! 20 Gaça-gaçlygyňyz gyşda ýa-da Sabat güni bolmasyn diýip dileg ediň. 21 Çünki ol günlerde şeýle bir elhenç muşakgatlar bolar welin, dünýäniň başyndan tä şu wagta çenli munuň ýaly zat bolan däldir, hiç haçan bolmazam.22 Ol günler gysgaldylmadyk bolsady, onda hiç kim halas bolmazdy. 23 Şonda biri size: “Ine, Mesih bu ýerde” ýa-da “Anha, ol ýerde” diýse, ynanmaň. 24 Çünki galp mesihler we galp pygamberler döräp, saýlananlary-da mümkin boldugyça azdyrjak bolup, beýik alamatlardyr mugjyzalar görkezerler.25 Ine, Men size önünden aýtdym. 26 Şeýlelikde, size: “Ine, Mesih çölde” diýseler, gitmäň. “Ine, Ol içki otaglarda” diýseler-de, ynanmaň. 27 Ynsan Oglunyň gelşi gündogarda çakyp, günbatarda hem görünýän ýyldyrym ýaly bolar. 28 Garaguşlaryň üýşmegi maslygyň bardygynyň bir alamatydyr. Ynsan Ogly hem bir alamat bilen geler. 29 Şol günleriň muşakgatynyň yz ýany Gün garalar, Aý nuruny saçmaz. Ýyldyzlar gökden gaçar, asman jisimleri lerzana geler. 30 Şonda gökde Ynsan Oglunyň alamaty görner. Ýer ýüzündäki ähli halklar ýas tutup perýat ederler. Ynsan Oglunyň beýik gudrata we şöhrata beslenip, gögüň bulutlarynda gelýänini görerler. 31 Ol belent surnaý sesi bilen Öz perişdelerini ýollar. Perişdeler Onuň saýlanlaryny gögüň bir ujundan beýlekii ujuna çenli, dünýäniň dört künjünden ýygnarlar. 32 Injir agajyndan sapak alyň: onuň şahalaryýumşap, çykaran mahaly tomsuň golaýlandygyny bilýärsiňiz. 33 Şonuň ýaly-da, bu zatlary göreniňizde, Ynsan Oglunyň golaý gelendigini, gapynyň agzyndadyny biliň. 34 Size dogrusyny aýdýaryn, bu zatlaryň ählisi bolýança, bu nesil dünýäden ötmez. 35 Asman bilen ýer öter, emma Meniň sözlerim asla ötmez. 

36 Emma ol güni hem sagady hiç kim bilýän däldir, ne gökdäki perişdeler, ne-de Ogul-bilýändir, diňe Ata bilýändir. 37 Nuhuň döwründe ýaşaýyş nähili bolan bolsa, Ynsan Oglunyň gelşi-de şeýle bolar. 38 Nuhuň gämä münen gününe çenli, silden öňki günlerde adamlar iýip-içýärdiler, öýlenip, durmuşa çykýardylar. 39 Äpet sil gelip, hemmesini süpürip äkidýänçä, olar öz başlaryndan injek zatlardan asla bihabardylar. Ynsan Oglunyň gelşi hem şeýle bolar. 40 Şonda ekin meýdanynda iki adam bolar, biri anlar, biri goýlar. 41 Degirmen başynda bugdaý üweýän iki aýal bolar, biri anlar, biri goýlar.

42 Şonuň üçin öýa boluň, sebäbi Rebbiňiziň haýsy gün geljegini bilmeýärsiňiz. 43 Emma şuny bilip goýuň: öý eýesi ogrunyň gije sagat näçede geljegini bilsedi, oýa bolardy, öýüni talatmazdy. 44 Munuň üçin siz hem taýýar boluň, sebäbi Ynsan Ogly Oňa siziň oslamaýan sagadyňyzda geler.

45 Hojaýynyň sadyk hem akylly hyzmatkäri kim? Beýleki hyzmätkärlerine wagty-wagtynda nahar bermek üçin, olaryň üstünden goýar adamy dälmi? 46 Hojaýyny dolanyp gelende, işiniň başynda gören hyzmatkäri nähili bagtly! 47 Size dogrusyny aýdýaryn: hojaýyny ähli mal-mülkini şoňa ynanar. 48 Emma ýaman niýetli hyzmatkär öz içinden: “Hojaýynym giç geler” diýip, 49 ýoldaşlaryny urmaga, serhoşlar bilen iýip-içmäge başlar, 50 emma ol hyzmatkäriň hojaýyny onuň oslamaýan gününde, oýlamaýan sagadynda geler. 51 Ol hyzmätkärini parça-parça edip, onuň başyna ikiýüzlzleriň gününi salar. Ol ýerde agy we diş gyjama bolar ().

Matta 24: 36-51

Isa al-Mesih Injil sahypalarynda köplenç ýere gaýdyp gelişi hakda aýdýardy. Şu ýere baglanyşyk serediň.

3-nji we 4-nji günüň gysgaça mazmuny

Mesih pygamberiň 3-nji günde injir agajyna nälet okandygyny we soňra ýahudy ýolbaşçylary bilen uzak gepleşik geçirendigini görkezýär. Bu hereket simwolik bolup, göçme manyda Ysraýyla gönükdirildi. Çarşenbe güni, 4-nji gün, Isa gelmeginiň alamatlary barada gürledi, iň uly alamat ähli jennet jisimleriniň garalmagydyr.

Töwratyň reseptleri bilen baglanyşykly Höwes hepdeliginiň 3-nji we 4-nji günlerinde Isa al-Mesihiň gelmeginiň alamatlary.

Soň bolsa, gelmegine garaşyp, hüşgär bolmagymyzy duýdurdy. “Injir agajy” gözümiziň öňünde janly bolansoň, has hüşgär bolmak we aňly durmuşda ýaşamak zerurdyr.

Mundan başga-da, Injil şeýtanyň (Iblis) pygamberi ýok etmek üçin näme edendigini aýdýar. Bu mukaddes hepdäniň 5-nji gününde bolup geçdi we indiki makalamyzyň mowzugy şu.

[i] Lukanyň Hoş Habarynda Mukaddes hepdäniň ähli günleri jikme-jik beýan edilýär

Luka 21:37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *