Skip to content
Home » Guluň alamaty

Guluň alamaty

  • by

Öňki makalada Danyýeliň pygamberligine görä Masihiň “öldürilmelidigi” aýdylýar. Zebur baradaky okuwymyzyň ahyryna gelýäris. Emma ýygnamak üçin has köp maglumat bar.

Işaýa pygamberiň Zeburyň beýleki pygamberleri bilen deňeşdiren ömrüniň ýyllary.

Şahanyň (Şahamçalaryň) şekilini ulanyp, Mesihiň geljek wagty hakda öňünden aýdypdyr. Şeýle hem, “Rebbiň guly” diýip atlandyrýan biriniň gelýändigini habar berdi. Ol bu gula has uzyn bir bölüm bagyşlady. Bu gul kim? Ol näme eder? Işaýanyň weliligine jikme-jik serediň. Men muny şu ýerde käbir teswirler bilen sitata berdim.

Işaýa kitabynda bir hyzmatkäriň gelmegi. Işaýa pygamberliginiň doly makalasy (52:13-53:12)

Iňe, gulum gülläp öser, beýgelder we beýgelder. Saňa seredenlerinde näçesi haýran galdy – ýüzi islendik adama garanyňda, keşbi adam ogullaryndan has üýtgeşikdi! Köp halklary geň galdyrar; patyşalar Onuň öňünde agzyny ýaparlar, sebäbi özlerine aýdylmadyk zady görerler we eşitmediklerini bilerler.(Işaýa 52:13-15)

Parçadan bu ýerdäki guluň adamy aňladýandygy äşgärdir, sebäbi “ol”, “özi”, “onuň” çalyşmalary oňa degişlidir. Haçan -da Harun (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) ysraýyllylaryň günäsi üçin gurban hödürläninde, halka gurbanlyk berýän haýwanlaryň gany sepýärdi. Soň bolsa halkyň günäleri örtüldi we hasap edilmedi.  Işaýa hyzmatkäriň köp milletlere “sepjekdigini” aýdýar. Bu guluň, Harunyň (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) gurban kesmek arkaly halkdan günäleri aýyryşy ýaly, halkdan günäleri aýyrjakdygyny aňladýar.

Gul “köp milletlere” sepýär diýilýär. Munuň netijesinde gul diňe bir ýewreýleriň hatyrasyna gelmez. Bu Allanyň Ybraýyma (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) beren wadasyna salgylanýar, Gudratygüýçli (1 -nji belgi we 3-nji belgi) Ybraýymyň neslinde “ähli halklaryň”  bereket  aljakdygyny yglan edende.  Bu “sepmek” guluň “üýtgedilmegine” sebäp bolar. Näme üçin beýle ýoýuljakdygy entek belli däl, ýöne bir gün ähli halklar muny görer.

Bizden eşidenlerimize kim ynanýardy we Rebbiň goly kime aýan boldy? Çünki Ol [Hyzmatkär] nesil we gury ýerden gögeren ýaly, Rebbiň huzuryna çykdy. Onda ne görnüş, ne-de beýiklik bar; Ony gördük, Onda özüne çekýän şekil ýokdy. Adamlaryň öňünde ýigrenilýärdi we kiçeldilýärdi, hasratly we hassalykly adamdy, biz ondan ýüzlerimizi sowduk; Ol ýigrenildi we biz Ony hiç zat hasaplamadyk. (Işaýa 53: 1-3)

Näme üçindir näbelli sebäplere görä, köp halky günäden saplan gul “ret ediler, “ýigrenji”, “hasratly adam”, “keselleri bilýän” bolar.

Ýöne ejizliklerimizi Öz üstüne aldy we kesellerimizi göterdi; emma Hudaý tarapyndan ýenjildi, jezalandyryldy we kemsidildi diýip pikir etdik. Emma günälerimiz üçin ýaralandy we günälerimiz üçin gynandy; parahatçylygymyzyň jezasy onuň üstüne düşdi we zolaklary bilen sagaldyk. (Işaýa 53: 4-5)

Ol biziň derdimizi öz üstüne alar. Mundan başga-da, oňa “urlar” we “kemsidiler” we bu “jeza” bolar. Bize (köp halklara) parahatçylyk getiren we kesellerimizi bejerýän jeza.

Biziň hemmämiz goýun kimin aýlandyk, her kim öz ugruna öwrüldi, Reb hemmämiziň günälerimizi Oňa ýükledi. (Işaýa 53: 6)

“Suwsuzlugyň alamaty” atly makalada adamyň suwsuzlygyny kanagatlandyrmak üçin “döwülen howuzlara” – Allaha ýüz tutmagyň ýerine nädip ýüz tutýandygy hakda söhbet etdik. Biziň hemmämiz ýolumyzy ýitirdik, hersi öz ugruna öwrüldi. Bu günädir (= zalymlyk).

Ol gynalypdy, ýöne meýletin jebir çekdi we agzyny açmady; Ony soýmaga goýun kimin, gyrkyjylaryň öňünde dymýan guzy ýaly alyp gitdiler, şonuň üçin agzyny açmady. (Işaýa 53: 7)

Pygamberler Habil, Nuh, Ybraýym, Musa we Harun (SallaLlahu Aleýhi We Sellem) guzy gurban berildi. Bu guluň özi bolsa soýlan gurban guzusy bolar. Ol sesini çykarmaz we ölümine garşy çykmaz.

Ol gulçulykdan we hökümden alyndy; ýöne neslini kim düşündirer? Çünki dirileriň ýurdundan kesildi; halkymyň eden jenaýatlary üçin jezalandyryldy. (Işaýa 53: 8)

Gul “dirileriň ýurdundan kesildi”. Danyýeliň Mesihiň “öldüriljekdigini” aýdanynda şeýle  HYPERLINK “https://rus.al-injil.site/2019/07/05/masih-coming-to-rule-or-be-cut-off/” dälmi? Bu ýerde Danýelyň ulanan şol bir sözleriniň (asyl nusgasynda) ulanylýandygyna üns beriň! Öldürilmese, “dirileriň ýurdundan kesilmek” jümlesi başga nämäni aňladyp biler?

Oňa jenaýatçylar bilen bir mazar berildi, ýöne baýlar ony jaýlady, sebäbi günä etmedi we agzynda ýalan söz ýokdy. (Işaýa 53: 9)

Şeýle hem oňa tabyt berlendigi aýdylýar. Şonuň üçin gul ölmeli. Hiç hili günä etmese-de, agzynda ýalan sözlemese-de, jenaýatçy hökmünde  öldi.

Emma Reb ony urmakdan hoşal boldy we ony azap berdi. Ruhy gurbanlyk gurbanlygyny bereninde, uzak ýaşan nesli görer we Rebbiň islegi eli bilen üstünlikli amala aşyrylar. (Işaýa 53:10)

Bu rehimsiz ölüm tötänlik ýa-da pajygaly tötänlik däldi. Rebbiň ony urmakdan hoşaldygyny okaýarys. Emma näme üçin? Jogap şeýledir: Harunyň gurbanlary günäni arassalamak üçin hyzmat edişi ýaly, olary hödürlän adam ähli günälerden azat edilipdi, şonuň üçin bu gul günä üçin gurban edildi. Bu kimiň günäsi? Köp milletleriň sepilmegi (ýokardan sepmek) hakda aýdýandygymyz sebäpli, guluň köp milletleriň günäleriniň öwezini doljakdygy äşgärdir.

Kalbynyň edermenligine kanagat bilen sereder; Ony tanamak arkaly, Dogruçyl, Hyzmatkärim, köpleri aklar we günälerini Öz üstüne alar. (Işaýa 53:11)

Rebbiň guly baradaky welilik parçanyň başynda gorkunç bolup görünýär, ýöne soňuna çenli onuň äheňi umytly, ylham beriji, hatda ýeňişe üýtgeýär. Iň agyr jebir-jepalardan (dirileriň ýerden ýüz öwürmegi we tabytyň bellenilmegi) soň gul “durmuşyň nuryny” görer (sinodal terjimede “kalbynyň edermenligine kanagat bilen sereder”.  (Takmynan terjime.) Şeýdip, ol direlermi? Mundan başga-da, görgülerinden soň köpleri aklajakdygy aýdylýar.

“Aklamak” dogrulyk bermek üçin şol bir zady aňladýar. Öň hem aýdyşymyz ýaly, Musanyň kanunyna görä, bir adam dogry adam diýlip atlandyrylmak üçin YZYGIDERLI kanunynyň ähli buýruklaryny ýerine ýetirmeli boldy. Emma Ybraýym pygamber, ýadymyzda bolsa, (2-nji belgi) dogrulyk “günäkärlendi”.  Diňe Hudaýa bil baglamagy netijesinde berildi. Edil şonuň ýaly, hyzmatkär hem aklar, ýagny “köplere” dogrulyk berer. Dogruçyllyk biziň isleýän we mätäç zadymyz dälmi?

Şonuň üçin men oňa beýikleriň arasynda paý bererin, oljany güýçli adamlar bilen paýlaşar, sebäbi janyny ölüme berdi we erbetleriň hataryna goşuldy, şol bir wagtyň özünde köpleriň günäsini öz üstüne aldy we bozuklar üçin şepagatçy boldy. (Işaýa 53:12)

Gul meýletin ýagdaýda janyny berendigi üçin gul “beýikleriň arasynda bir bölek” berler. Jenaýatçy hökmünde öldi, günäkärleriň arasynda günäkärdi. Indi bu gul biziň üçin günäkärler üçin şepagat edip biler. Şepagatçy iki tarapyň arasynda araçydyr. Bu ýagdaýda Reb we “köp halklar”. Guluň Allanyň huzurynda biziň bähbitlerimizi görkezmäge mynasypdygy äşgärdir!

Bu gul kim? Bularyň hemmesi nähili bolar? Ol hakykatdanam Allanyň huzurynda köp millet  üçin şepagat edip bilermi? Zeburyň gözlegini jemlänimizde, soňky pygamberligi gözden geçireris we Injile geçeris.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *