Skip to content
Home » Kyýamat güni: Al-Kariýa süresi, At-Takasur we Mesih süresi

Kyýamat güni: Al-Kariýa süresi, At-Takasur we Mesih süresi

  • by

Kariýa süresi (101-nji süre — “Urmak”) ýakyn geljek kyýamat gününi şeýle suratlandyrýar:

2 Uly muşakgat (kyýamat güni) näme? 3 Uly betbagtçylygyň nämedigini nädip bilip bilersiňiz? 4 Şol gün adamlar dargadylan güjükler ýaly bolarlar, 5 daglar daralan ýüň ýaly bolar. 6 Terezisi agyr boljak, 7 ýakymly durmuşda ýaşar. 8 Terezisi ýeňil bolup çykan adam üçin, 9 ene düýbüne öwrüler (günäkärler tersine dowzahyň düýbüne düşerler). (Kariýa süresi 101: 2-9)

Al-Kariýa süresi, terezide göze görnüp duran ýagşylykly adamlaryň kyýamat gününiň amatly netijesine umyt edip biljekdigini duýdurýar.

Ýöne terezisi ýeňil bolup çykýanlara näme garaşýar?

 At-Takasura süresi (102-nji süre — “Köpeltmek”) duýduryş berýär:

1 Köpeltmek islegi sizi [Allanyň hyzmatyndan] daşlaşdyrýar 2 mazarlaryňyza düşýänçäňiz. 3 Emma beýle bolmaly däl! Ýakyn wagtda taparsyňyz! 4 Ýene bir gezek gaýtalaýaryn, beýle bolmaly däl, ýakyn wagtda taparsyňyz! 5 Hakykatdanam, hakyky bilimiň bolan bolsa, [baýlyga bolan isleg seni azdyrmazdy]. 6 Elbetde, dowzah oduny görersiňiz, 7 hökman öz gözüň bilen görersiň. 8 Soň bolsa şol gün sizden [ýerdäki ýaşaýşyň bereketleri] soralar (At-Takasur süresi 102: 1-8).

At-Takasur süresi, kyýamat güni dünýädäki ähli işlerimiz aýan bolandan soň bize “dowzah oty” howpy abanýandygyny öňe sürýär.

Gowy işler käsämiz ýeňil bolsa, bu güne taýyn bolup bilerismi?

Isa Mesih (Sallallahu Aleýhi we Sellem) ýagşy amallar ýeterlik bolmadyk her bir adama kömek etmek üçin ýörite geldi. Injilde: 

35…“Ýaşaýyş çöregi Mendirin, Maňa gelen asla ajykmaz, Maňa iman eden hiç haçan suwsamaz. 36 Aýdyşym ýaly, siz Meni gördüňiz, emma Maňa iman etmeýärsiňiz. 37 Atamyň Maňa beren adamlarynyň bary Maňa geler, Men ýanyma gelenleri asla kowmaryn. 38 Çünki Men Öz yradamy däl-de, Meni Ibereniň yradasyny berjaý etmek üçin gökden indim. 39 Meni Ibereniň yradasy bolsa, Onuň Özüme berenleriniň hiç birini ýitirmän, olary ahyrky gün gaýtadan direltmegimdir. 40 Ogly gören we Oňa iman eden her bir adamyň baky ýaşaýşa gowuşmagy Atamyň yradasydyr. Men-de bu adamlary ahyrky gün gaýtadan direlderin”. 

41 “Gökden inen çörek Mendirin” diýeni üçin ýahudylaryň baştutanlary Oňa garşy çykyp hüňürdeşdiler. 42 Olar:”Bu Ýusubyň ogly Isa dälmi? Biz Onuň ata-enesini tanaýarys? Ol nähili “Men gökden indim” diýýär?” diýişdiler. 

43 Isa olara şeýle jogap berdi: “Özara hüňürdeşmäňizi bes ediň. 44  Eger Meni iberen Atanyň Özi getirmese, hiç kim Maňa gelip bilmez. Ýanyma gelen adamy bolsa, Men ahyrky gün direlderin”.

45 Pygamberleriň ýazgylarynda:”Olaryň hemmesi Hudaýdan taglym alarlar” diýip ýazylan. Atadan eşidip, Ondan taglym alan her kes Maňa geler. 46 Aslynda hiç kim hiç wagt Atany gören däldir. Atany diňe Hudaýdan Gelen görendir.

47 Men size dogrusyny aýdýaryn, Maňa iman eden, ebedi baky ýaşaýşa gowşandyr. 48 Ýaşaýyş çöregi Mendirin.

49 Ata-babalaryňyz çölde manna iýindiklerine garamazdan öldüler. 50 Emma inen bir çörek bar, ondan iýýän adam hiç ölmez.

51 Gökden inen diri çörek Mendirin. Mundan iýen adam baky ýaşar. Dünýäniň ýaşaýşy üçin berjek çöregim Meniň Öz bedenimdir” (Ýohanna 6: 35-51).

Pygamber Isa Mesih özüniň “asmandan inendigini” we özüne ynanýanlaryň hemmesine ebedi ýaşaýyş berjekdigini öňe sürdi. Ýahudylar onuň sözlerini diňläp, şeýle ygtyýarlygyň tassyklanmagyny islediler. Isa geljekdigini we amallaryny öňünden aýdýan ilkinji pygamberlere ýüzlendi. Musanyň Töwratynyň, soňraky döwrüň pygamberleriniň nähili geljekdigini öňünden çaklapdyk. Ýöne “oňa ynanmak” nämäni aňladýar? Bu soraga jogap taparsyňyz şu ýerde.

Isa Mesih diňe bir sagalmady güýç sözi, ýöne bardy tebigatyň güýçlerine güýç. Mugallymynda şeýle düşündirýär:

14 Baýramçylygyň ýarysy geçende, Isa ybadathana baryp, öwretmäge başlady. 15 Ýahudylar haýran galyp: “Bu adam hiç ýerde okamadyk bolsa-da, Mukaddes Ýazgylary nireden bilýärkä?” diýişýärdiler.  16 Isa olara şeýle jogap berdi: “Meniň öwredýänlerim Özümiňki däl, Meni Ibereniňkidir.

17 Hudaýyň yradasyny berjaý etmek isleýän adam Meniň öwredýänlerimiň Hudaýdandygyna ýa-da Özümdendigine göz ýetirer. 18 Kim özünden söýleýän bolsa, özüne şöhrat gözleýändir. 19 Musa size Mukaddes Kanuny bermedimi näme? Ýöne siziň hiç biriňiz bu Kanuny berjaý etmeýärsiňiz. Näme üçin Meni öldürjek bolýarsyňyz?”

20 Mähelle Oňa:“Sen jynly, kim Seni öldürjek bolýar?” diýdi. 21 Isa olara: “Men bir gudrat görkezdim, oňa hemmäňiz haýran galýarsyňyz. 22 Özüňiz bolsa, Musanyň kanunyny berjaý edýäris diýip hem, Sabat güni çagalary sünnet edýärsiňiz! Aslynda sünnet Musadan däl-de, ata-babalardan galandyr.

23 Şeýlelikde, Musadan kanuny bozulmasyn diýip hem, özüňiz edýäňiz. Onda näme üçin Sabat güni bir adamy bütinleý sagaldandygym üçin Meni ýazgarýarsyňyz? 24 Daşky görnüşe görä höküm çykarmaň, hökümiňiz adalaty bolsun” diýdi. 25 Bu ýerde iýerusalimleriň käbirleri:“Olaryň öldürjek bolýan Adamy şu dälmi?

26 Ine, Ol arkaýyn gürrüň berip dur, Oňa garşy hiç kim hiç zat diýmeýär. Biziň ýolbaşçylarymyz Onuň Mesihdigini, hakykatdanam, bilýän bolaýmasynlar?! 

27 Ýöne biz bu Adamyň niredendigini bilýäris. Mesih gelende bolsa Onuň niredendigini hiç kim bilmez” diýişdiler.

28 Onsoň Isa ybadathanada öwredip durka, gaty ses bilen şeýle diýdi: “Hawa, siz Meni hem tanaýarsyňyz, niredendigimi hem bilýärsiňiz. Emma Men Öz-Özümden gelemok, Meni Iberen hakdyr, siz Ony tanamaýarsyňyz. 

29 Men Ony tanaýaryn, sebäbi Men Ondan gelendirin. Meni iberen Oldur”. 30 Soňdan son Ony tutjak boldular, ýöne hiç kim Oňa el galdyrmady, sebäbi entek Onuň wagty dolmandy.

31 Barybir mähelläniň köpüsi Oňa iman edip:“Mesih gelende, şunuňkydan köp gudratly alamat görkezermi?” diýşip pyşyrdaşdy. 32 Fariseýler halkyň Isa hakyndaky bu pyşyrdylaryny eşitdiler. Onsoň ýolbaşçy ruhanylar bilen fariseýler Ony tutmak üçin garawullary iberdiler.

33 Isa:“Men ýene az salym siziň ýanyňyzda bolup, soňra Özümi Ibereniň ýanyna giderin. 34 Siz Meni gözlärsiňiz, ýöne tapmarsyňyz. Meniň barjak ýerime siz baryp bilmersiňiz» diýdi. 35 Onsoň ýahudylaryň baştutanlary biri-birine: “Bu Adam biz tapyp bilmez ýaly, nirä gitjekkä? Grekleriň arasyna dargap giden ýahudylaryň ýanyna gidip, greklere-de öwretjekmikä? 36 Munuň “Meni gözlärsiňiz, ýöne tapmarsyňyz, Meniň barjak ýerime siz baryp bilmersiňiz” diýýäni nämekä? — diýişdiler.

37 Baýramyň soňky we iň esasy güni Isa ör turup, mähellä:“Suwsaýanlar Meniň, ýanyma gelip, teşneligini gandyrsynlar. 38 Kim Maňa iman etse, Mukaddes Ýazgylarda aýdylyşy ýaly, onuň içinden ýaşaýyş suwunyň bulaklary akar” diýip gygyrdy.

39 Ol muny Özüne iman edenleriň aljak Mukaddes Ruhy barada aýdýardy. Olara entek Mukaddes Ruh inmändi, sebäbi Isa entek şöhratlandyrylmandy. 40 Mähelläniň içinden käbirleri bu sözleri eşidip:”Bu adam hakykatdan hem şol geljek pygamberdir” diýdiler.

41 Başgalary: “Bu Mesihdir” diýdiler, emma käbirleri: “Bolup bilmez! Mesih, heýde Jelileden gelermi?” 42 Mukaddes Ýazgylarda:“Mesih Dawudyň neslinden, Dawudyň ýaşan Beýtullaham şäherinden geler” diýip ýazylmanmy näme?” diýdiler. 43 Şeýlelikde, mähelläniň arasynda Isa barada agzalalyk döredi. 44 Olardan käbiri Ony tutmak isledi, ýöne hiç kim Oňa el degirmedi (Ýohanna 7: 14-44).

Wada berildi janly suw inen Mukaddes Ruhdan başga hiç kim däldi Pentikost güni we kyýamat güni bizi ölümden goramagy başardy. Emma ilki bilen biz zerur tanamak meniň kanagatlanmaýar teşne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *