Skip to content
Home » 7-nji gün — Sabat güni dynç alyş

7-nji gün — Sabat güni dynç alyş

  • by

Pygamber Isa al-Mesih ýewreýleriň Pesah baýramynda dönüklik edildi we haça çüýlendi. Häzirki döwürde bu gün “Gowy anna” diýilýär. Pasha baýramy penşenbe güni agşam gün ýaşanda bellenip başlandy we hepdäniň altynjy güni anna güni gün ýaşýança bellendi. Bu günüň iň soňky wakasy ölen pygamberiň jaýlanmagydyr. Injil, şol gün bolup geçen zatlaryň hemmesine şaýat bolan aýallar hakda gürrüň berýär.

Isa bilen Jelileden gelen aýallar hem Ýusubyň yzyna düşüp gitdiler-de, mazary we Onuň jesediniň nähili jaýlananyny gördüler. Onsoň olar öýlerine gaýdyp, ýakymly ysly tütetgiler we atyrlar taýýarladylar. Emma Hudaýyň buýrugy boýunça Sabat güni olar aldylar

Luka 23: 55-56

Aýallar pygamberiň jesedini jaýlamaga taýýarlamak islediler, ýöne wagt galmady, sebäbi şenbe geldi — anna güni gün ýaşdy. Bu hepdäniň 7-nji güni boldy we ýewreýlere şol gün işlemek gadagan edildi. Töwratyň bu buýrugy dünýäni döretmek bilen baglanyşykly. Allatagala asmany we ýeri 6 günde ýaratdy. Ine,Töwratyň aýdanlary:

Şeýdip, tutuş älem-jahanyň we ondaky ähli zatlaryň ýaradylyşy tamamlandy. Hudaý ýedinji günde ähli işini tamamlap, şol gün dynç aldy

Gelip çykyş. 2: 1-2

Aýallar Isanyň jesedini jaýlamaga taýýarlamak isleseler-de, Töwrata boýun bolmak üçin muny etmediler we dynç aldylar.

Baş ruhanylar Sabat güni kanunyny bozdular. Ine, olaryň udeahudanyň prokurory bilen söhbetdeşligi Injilde nähili suratlandyrylýar:

Ertesi, ýagny Taýýarlyk gününiň ertesi ýolbaşçy ruhanylar bilen fariseýler Pilatyň ýanyna ýygnanyşyp: “Jenap, ol ýalançynyň entek dirikä: “Men uç gündn soň direlerin” diýeni biziň ýadymyzda. Şonuň üçin üç günläp mazaryň gorag astynda saklanmagyny buýur, şägirtleri gije gelip, jesedi ogurlap, halka bolsa: “Ol direldi” diýäýmesinler. Bu soňky ýalan öňküdeden-de beter bolar” diýdiler. Pilat olara: “Ýanyňyza esgerler alyp, gidiň-de, mazary öz bilşiňiz ýalygorag astynda sakladyň” diýdi. Olar hem esgerler bilen gidip, mazaryň agzyndaky daşy möhürlediler-de, garawul goýup, mazary gorag astynda saklatdylar .

Matta 27: 62-66

Sabat gününe garamazdan, baş ruhanylar pygamberiň mazaryna garawullaryň ýerleşdirilmegini üpjün etmek kararyna geldiler. Isa al-Mesih pygamberiň (SallaLlahu Aleýhi we Sellem) jesedi ölümde, aýallar bolsa Sabat gününe laýyklykda dynç aldylar. Wagt görkezijisi, dynç alşynyň 7-nji ýaradylyş gününe gabat gelendigini görkezýär, Töwrata görä, Allah amallaryndan dynýar.

Isa al-Mesih pygamberiň Sabat güni ýaly ölüm

Bu parahatçylyk, çäksiz güýç ýüze çykmazdan ozal arakesme boldy. “Al-Fajr” süresi (89-njy süre — “Daň”) garaňky gijeden soň daňy görmegiň nähili uly bagtdygyny ýada salýar. Daň atýanlara syrlary açýar.

“Daňdan ant içýärin! On gije ant içýärin! Hatda ant içýärin! Gije geçende ant içýärin! Bu kasamlar sebäp bolan adam üçin ýeterlik dälmi? .

Faýr süresi, 89: 1-5

Ertesi gün uly ýeňiş boldy. Bu ýerde jikme-jik ara alnyp maslahatlaşylýar .

Ertesi gün daňynyň bize näme getirjekdigini göreliň.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *